Volvo Penta’s new diesel engine reduces fuel costs for Swedish Coast Guard

The Swedish Coast Guard has installed Volvo Penta’s new high-performance D6-350 diesel in one of its high-speed patrol boats. The new engine produces a top speed in excess of 50 knots and significantly reduces fuel costs
The Swedish Coast Guard has installed Volvo Penta’s new high-performance D6-350 diesel in one of its high-speed patrol boats. The new engine produces a top speed in excess of 50 knots and significantly reduces fuel costs.

The Swedish Coast Guard recently equipped a high-speed Cobra 35 patrol boat with Volvo Penta’s new D6-350 DPR in a twin-engine installation. The boat is normally fitted with two gasoline-driven 420 hp V8 engines. The purpose of the installation is to compare the performance and fuel efficiency of modern diesel technology with gasoline engines.
Equipped with the new diesel engines, the boat can reach a top speed of approximately 52 knots, barely 4 knots less than with gasoline engines. Most significantly, fuel efficiency is improved substantially.

“At the Cobra’s cruising speed of around 30 knots the diesel engines use 42 percent less fuel than the gasoline engines. This will result in significant cost savings for our activities in the long term,” says Jonas Gustavsson, a Marine Surveyor with the Swedish Coast Guard.
Similar results were measured across the entire speed range – fuel consumption was significantly lower for the D6-350 compared with the gasoline engines. The lower fuel consumption gives the patrol boats a greater radius of action.

Powerful acceleration with turbo and new drive
The new D6-350 DPR is equipped with a mechanical compressor that drives up the torque directly from low rpms and produces a highly powerful acceleration.
“When accelerating from a standstill to maximum speed, the diesels are in fact slightly better than the V8s, due largely to the compressor but also because the power transfer to the water is better,” says Jonas Gustavsson.

The D6-350 DPR engine is equipped with Volvo Penta’s new DPR drive, which has been developed specifically for speeds between 47 and 60 knots. The drive is identical to the DP version but has a smaller lower housing that is optimized for high speeds and stainless-steel propellers. The propellers generate responsive handling characteristics even at low speeds since the degree of cavitation is low.

“The maneuvering characteristic during a sharp turn are significantly better with the DPR drive since the engine maintains its engine speed throughout the turn,” says Jonas Gustavsson.
With its electronic controls and a new type of power steering, the D6-350 DPR is easy to maneuver even at low speeds.” We also felt that the drive line’s higher torque and more efficient power transfer produced increased maneuverability,” concluded Jonas Gustavsson, who also emphasized that the more than doubled service intervals is a further benefit of the new diesel engines.

The Volvo Penta D6-350, with its 350 hp is the world’s most powerful diesel engine with sterndrive, will be introduced during autumn of 2004. The engine has been subjected to demanding and extensive tests in a number of installations on a variety of boats before being launched.

October 11, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, phone:
+46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com
----------------------------------------------------------------------------------------

Volvo Pentas nya dieselmotor minskar bränslekostnaden för kustbevakningen

Kustbevakningen har installerat Volvo Pentas nya högprestandadiesel D6-350 i en av sina snabbgående patrullbåtar.  Den nya motorn ger en toppfart på över 50 knop 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com
och betydligt minskade bränslekostnader.

Den svenska Kustbevakningen utrustade nyligen en snabbgående Cobra 35 med Volvo Pentas nya D6-350 DPR i dubbelinstallation. Båten är i vanliga fall utrustad med två bensindrivna V8:or på 420 hk vardera. Syftet med installationen var att jämföra vad modern dieselteknologi har att erbjuda jämfört med bensinmotorer när det gäller prestanda och bränsleeffektivitet.

Med de nya dieselmotorerna når båten en toppfart på cirka 52 knop, endast 4 knop lägre än med bensinmotorerna. Och bränsleekonomin förbättrades avsevärt.

– Vid Cobrans marschfart, omkring 30 knop, har dieseln 42 procent lägre bränsleförbrukning än bensinmotorerna. På sikt medför det betydande kostnadsbesparingar för verksamheten, säger Jonas Gustavsson, fartygsinspektör vid Kustbevakningen.

Över hela hastighetsspannet uppmättes liknande resultat – bränsleförbrukningen var genomgående betydligt lägre med D6-350 än med bensinmotorerna. Den lägre bränsleförbrukningen ger patrullbåten mycket högre aktionsradie.

Kraftfull acceleration med turbo och nytt drev
Nya D6-350 DPR är utrustad med en mekanisk kompressor som driver upp momentet direkt från låga varvtal, vilket ger en mycket kraftfull acceleration.

– I acceleration från stillaliggande till toppfart är dieslarna faktiskt något bättre än V8:orna, till stor del tack vare kompressorn men också genom att kraftöverföringen till vattnet är bättre, säger Jonas Gustavsson.

D6-350 DPR är utrustad med Volvo Pentas nya DPR-drev som utvecklats speciellt för farter mellan 47 och 60 knop. Drevet är identiskt med DP-varianten, men har ett mindre underhus optimerat för höga farter samt propellrar av rostfritt stål. Propellrarna ger goda köregenskaper även i lägre hastigheter eftersom graden av kavitation är låg.

– Manöveregenskaperna vid skarp gir är markant bättre med DPR-drevet, eftersom motorn behåller varvtalet genom hela svängen, säger Jonas Gustavsson.

Med elektroniska reglage och en ny typ av servostyrning är D6-350 DPR lättmanövrerad även i låga farter.

– Vi upplevde också att drivlinans högre moment och effektivare kraftöverföring ger en ökad manöverkraft, avslutar Jonas Gustavsson som också framhåller mer än fördubblat serviceintervall som en annan fördel med de nya dieselmotorerna.

Volvo Penta D6-350, som med sina 350 hk är världens effektstarkaste dieselmotor med drev, introduceras hösten 2004. Motorn har utsatts för hårda och omfattande tester i ett antal installationer på en rad båttyper innan lansering.


2004-10-11