The new Volvo Penta D9-500: Compact, powerful and electronically controlled work boat diesel engine

The Volvo Penta D9-500 is a robust 9-litre diesel engine with new engine electronics and an innovative turbo. With its 500 hp, compact design and high torque even at low engine speeds itaperfectly adapted for patrol boats, fast fishing boats and other demanding marine applications where fast acceleration, high speed and good comfort are deciding factors
The D9-500 is an inline-six marine diesel engine with a cylinder volume of 9.4 litres. The engine will be introduced at the SMM marine trade fair in Hamburg when it opens on 28 September 2004.

Type-approved for commercial applications
The new engine is type-approved by leading classification societies and replaces Volvo Penta’s successful 10-litre engine. The engines are intended for use in high speed coastal applications.

“The demands on service life are tough for commercial engines but we have succeeded in developing an engine with very good acceleration properties and excellent load carrying capacity,” says Gerard Törneman, Head of Product Planning for marine commercial engines at Volvo Penta.

High torque with new turbo
To provide a very fast response from low engine speeds the engine is equipped with a center-mounted “twin-entry turbo” that offers pulse charging. In other words, the power in each exhaust pulse can be used to provide charge pressure.  Also the large cylinder volume and electronically controlled unit injectors contribute to the high torque which reaches no less than 1630 Nm already at 1400 rpm.

Compact and symmetrical design
The D9-500 gives 50 hp more than Volvo Penta’s 7-litre TAMD74 engine. Despite the performance level the D9 requires only marginally more space than the TAMD74 when installed. Since the D9-500 is completely symmetrical, the engine is easy to install even in confined spaces. The engine’s front end is free from service points and it can therefore be mounted right up against the front bulkhead.
 
Robust design generates low vibrations
The D9-500 has a very robust basic design with a very sturdy engine block, fully cast cylinder head and a special ladder frame bolted tight to the bottom of the engine block. This means not only a long service life and high reliability but also reduced vibrations from the engine and thus good comfort onboard. The generously sized crankshaft with large bearing surfaces also contributes to low vibrations.

Optimal combustion with new electronic engine management
The D9-500 is equipped with the EMS2, an electronic engine management system developed by Volvo Penta to meet coming emission requirements. The EMS2 checks and regulates a large number of functions in the engine at high speed. One example is the engine’s fuel demand that is analysed up to 100 times a second. The EMS2 makes sure that the fuel supply is optimally adapted to the current operating conditions. The result is low fuel consumption, minimal exhaust emissions and fast response to the skipper’s commands.

EVC facilitates installation
The engine, controls and instruments are integrated in Volvo Penta EVC – Electronic Vessel Control – which results in simple installation and high operational safety. By using CAN bus technology, EVC replaces all traditional cable routing for instruments and controls with a serial data cable. Electronic controls for acceleration and gearbox are standard.

Less smoke and lower exhaust emissions
The D9-500 engine’s low exhaust emissions will meet the general environmental requirements for Europe and the USA in the coming years. The D9-500 meets Volvo Penta's very stringent requirements on smoke. 

Behind the low emission values lies effective charge-air cooling, high pressure in the fuel injection, the effective gas flow of four-valve technology and electronic engine management.
.
Extensive test programme
As is the case with all Volvo Penta engines, the D9-500 has undergone an extensive test programme before being launched. In addition to tests in a laboratory environment, the test programme includes a number of installations in different types of boat – even those in commercial use.

“Before it was launched on the market the D9-500 will have travelled a distance corresponding to 10 trips around the globe,” says Gerard Törneman.

Electronically controlled transmissions with low speed function as an option
D9-500 is available with different angled-down reverse gears and V-drives. All gears have electronically controlled shifting that is integrated with the engine through the EVC system. The low speed function is available as an option where the transmission slips and reduces the boat speed, which is very useful when maneuvering in a harbor.


Technical data
Engine designation: D9-500 (rating 4)
Crankshaft output: 500 hp at 2600 r/min
Maximum torque 1628 Nm at 2000 r/min
Configuration: Straight-six diesel with turbo and charge-air cooler.
Generator:  80 A
Cubic capacity: 9.4 l.
Transmissions: Electronically controlled hydraulic reverse and V drive
Weight excl. transm.: 1075 kg.
Emissions: Will meet the general environmental requirements introduced in the USA in 2004 and in Europe in 2007.

September 28, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, phone:
+46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com
................................................................................................................
Swedish version:


Nya Volvo Penta D9-500: Kompakt, kraftfull och elektroniskt styrd arbetsbåtsdiesel

Volvo Penta D9-500 är en robust 9-litersmotor utrustad med ny motorelektronik och en innovativ turbo. Med 500 hk, kompakt design och högt vridmoment redan vid låga varvtal är motorn perfekt anpassad för patrullbåtar, snabbgående fiskebåtar och andra krävande marina applikationer där snabb acceleration, hög fart och god komfort är avgörande.

D9-500 är en rak sexcylindrig marindiesel med 9,4 liters cylindervolym. Motorn introduceras vid branschmässan SMM i Hamburg som inleds 28 september, 2004.

Typgodkänd för kommersiella applikationer
Den nya motorn är typgodkänd av ledande klassningssällskap, och ersätter Volvo Pentas framgångsrika 10-litersmotor. D9-500 är så kompakt att den även ersätter 7-litersmotorer.

– Livslängdskraven är tuffa för kommersiella motorer, men vi har lyckats utveckla en motor med mycket goda accelerationsegenskaper och utmärkt lasthållningsförmåga, säger Gerard Törneman, chef för produktplanering för Marin kommersiellt på Volvo Penta.

Höga vridmoment med ny turbo
För att ge mycket snabb respons från låga varvtal är motorn utrustad med en mittmonterad s k ”twin entry turbo” som möjliggör pulsladdning – d v s att kraften i varje avgaspuls kan användas till att ge laddtryck. Även stor cylindervolym och elektroniskt styrda enhetsinsprutare bidrar till det höga vridmomentet, som når hela 1630 Nm redan vid 1400 varv per minut.

Kompakt och symmetrisk design
D9-500 ger 50 hk mer än Volvo Pentas 7-litersmotor TAMD74. Prestandanivån till trots kräver D9:an endast marginellt större utrymme än TAMD74:an vid installation. Eftersom D9-500 är helt symmetrisk är motorn lätt att installera även i trånga motorrum. Motorns framkant är fri från servicepunkter och kan därför monteras tätt mot det främre skottet.

Robust konstruktion ger låga vibrationer
Med ett mycket kraftfullt motorblock, helgjutet cylinderhuvud och en speciell stegram som bultas fast i botten av motorblocket har D9-500 en mycket kraftfull grundkonstruktion. Det medför inte bara lång livslängd och hög tillförlitlighet utan även minskade vibrationer från motorn och därmed god komfort ombord. Den väldimensionerade vevaxeln med stora lagerytor bidrar också till låga vibrationer.
 
Optimal förbränning med ny elektronisk motorstyrning
D9-500 är utrustad med EMS 2, en elektronisk motorstyrning som utvecklats av Volvo för att möta kommande emissionskrav. EMS 2 kontrollerar och styr ett stort antal funktioner i motorn med hög hastighet. Ett exempel är motorns bränslebehov, som analyseras upp till 100 gånger i sekunden. EMS 2 ser till att bränsletillförseln är optimalt anpassad till det aktuella driftförhållandet. Resultatet blir låg bränsleförbrukning, minimala avgasemissioner och snabb respons på förarens kommandon.

EVC förenklar installationen
Såväl motor som reglage och instrument är integrerade i Volvo Penta EVC – Electronic Vessel Control – som medför enkel installation och hög driftsäkerhet. Med CAN-busteknik ersätter EVC all traditionell kabeldragning för instrument och reglage med en seriell datakabel. Elektroniska reglage för gas och växel är standard.

Mindre rök och lägre avgasemissioner
D9-500 ger låga avgasemissioner och utvecklar lite rök. Bakom de låga utsläppsvärdena ligger
bl a effektiv laddluftkylning, högt tryck i bränsleinsprutningen, fyrventilsteknikens effektiva gasflöde, samt den elektroniska motorstyrningen.

Motorns låga avgasemissioner kommer att uppfylla de övergripande miljökrav som planeras för Europa och USA under kommande år. D9-500 klarar också Volvo Pentas mycket stränga krav på rök.

Omfattande testprogram
I likhet med alla Volvo Penta-motorer har D9-500 genomgått ett omfattande testprogram innan lansering. Förutom tester i laboratoriemiljö omfattar testprogrammet en rad installationer i olika typer av båtar – även båtar i kommersiell drift.

– Innan den kommit ut på marknaden har D9-500 avverkat en sträcka som motsvarar 10 varv runt jorden, säger Gerard Törneman.

Elektroniskt styrda transmissioner med lågfartsfunktion som tillval
D9-500 finns med olika backslag med rak axel och även med vinkelväxel. Samtliga har elektroniskt styrd växling som integreras med motorn genom EVC-systemet. Som tillval finns lågfartsfunktion där transmissionen genom slirning gör det möjligt att krypköra båten, något som är användbart vid t ex manövrering i hamn.

Tekniska data
Motorbeteckning: D9-500
Vevaxeleffekt: 500 hk vid 2600 v/min
Max vridmoment: 1628 Nm vid 2000 v/min
Konfiguration: Rak 6-cyl diesel med turbo och laddluftkylare
Generator: 115 A
Cyl. volym: 9,4 l
Transmissioner: Elektroniskt styrda hydrauliska backslag och V-drev
Vikt, exkl. transm.: 1075 kg
Emissioner: Uppfyller de övergripande miljökrav som införs i USA 2004 och kommer att uppfylla de krav som införs i Europa 2007.

2004-09-28

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta
Tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com