Volvokoncernen de tre första kvartalen 2005

- Nettoomsättningen det tredje kvartalet 2005 steg med 14% till 52 532
Mkr (46 024)

- I det tredje kvartalet ökade periodens resultat med 151% till 2 935
Mkr (1 167*)

- Resultatet per aktie för det tredje kvartalet steg med 163% till 7:24
kronor (2:75*)

- Koncernens rörelsemarginal steg till 7,6% (6,3) det tredje kvartalet,
samtliga affärsområden förbättrade lönsamheten

- Det tredje kvartalets operativa kassaflöde uppgick till -0,7 miljarder
kronor (-2,9), efter en överföring av 1,5 miljarder kronor till
pensionsstiftelser

- Betydelsefulla produktlanseringar inom lastbilsverksamheten

- Nedskrivningar avseende Henlys Group om 1 310 Mkr ingick i resultatet
för det tredje kvartalet 2004.


Tredje kvartalet Första tre kvartalen
2005 2004 2005 2004

Nettoomsättning,
Mkr 52 532 46 024 165 904 145 196
Rörelseresultat,
Mkr 1) 4 004 2 900 13 890 9 163
Omvärdering av
aktier - - - 820
Rörelseresultat,
Mkr 4 004 2 900 13 890 9 983
Resultat efter
finansiella
poster, Mkr 4 015 1 516 13 871 8 432
Resultat för
perioden, Mkr 2 935 1 167 10 112 6 402
Resultat per
aktie, kronor 1) 7,24 2,75 24,84 13,20
Resultat per
aktie, kronor 7,24 2,75 24,84 15,15
Avkastning på eget kapital senaste 12-
månadersperioden, % 19,0 4,9

1) Exklusive omvärdering av aktier i Scania AB och Henlys Group.


AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella
redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards
(IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EU:s regler. relsesiffror för
föregående år är omräknade enligt IFRS.
I den finansiella informationen på sidorna 1-20 redovisas Volvo
Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information
enligt IAS 1 återfinns med början på sidan 22.Kontaktuppgifter
Investor Relations:
Fredrik Brunell +46 31 66 11 91
Christer Johansson +46 31 66 13 34
John Hartwell +1 212 418 7432

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations, VHK
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00 Fax 031-53 72 96
www.volvo.com

Download