Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 5 april 2006 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 16:75 kronor per aktie, totalt cirka SEK 6 775 M. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 10 april 2006. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 13 april 2006.
Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Per-Olof Eriksson, Tom Hedelius, Leif Johansson, Louis Schweitzer och Finn Johnsson samt nyvaldes Ying Yeh, Philippe Klein och Peter Bijur. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen fastställdes att vara oförändrat, SEK 4 775 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Styrelsens ordförande SEK 1 350 000 och övriga ledamöter sammanlagt SEK 2 700 000. Därutöver SEK 250 000 till ordföranden i revisionskommittén och SEK 125 000 till övriga ledamöter i revisionskommittén samt SEK 75 000 till envar av ledamöterna i ersättningskommittén.

Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Eva Halvarsson, representerande Andra AP-fonden, Björn Lindh, representerande SEB-fonder m fl, Curt Källströmer, representerande Svenska Handelsbanken m fl och Thierry Moulonguet, representerande Renault SA. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Vidare antog stämman styrelsens förslag till ersättningspolicy för koncernledningen. Ersättningspolicyn bekräftar de principer som sedan tidigare tillämpats för ersättningar m m och grundprincipen är att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram under andra kvartalet 2006 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet innebär huvudsakligen att maximalt 518 000 aktier av serie B i bolaget ska kunna tilldelas maximalt 240 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i koncernledningen, under de första sex månaderna 2007. Tilldelning ska vara beroende av graden av uppfyllnad av vissa ekonomiska mål för räkenskapsåret 2006 som uppställs av styrelsen. Om dessa mål uppfylls i sin helhet och om kursen för Volvo B-aktien vid tilldelningstillfället är SEK 370, kommer kostnaden för programmet att uppgå till cirka SEK 230 M. För att Volvo på ett kostnadseffektivt sätt skall kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet beslutade stämman vidare att Volvo får överlåta
egna aktier till deltagarna i det programmet.

Stämman antog styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen. Ändringarna innebär huvudsakligen att bolagsordningen anpassats till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, samt att vissa överflödiga bestämmelser borttagits.

Årsstämman antog också valberedningens förslag om en reviderad instruktion för valberedningen. Ändringen berör förfarandet för utseende av ny ägarrepresentant i valberedningen i händelse av ägarförändringar i bolaget m m.

2005-04-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Download

Swedish Format PDF Size 401 KB