Volvokoncernen det första kvartalet 2006

· Nettoomsättningen steg med 15% till 60 172 Mkr (52 253)
· Periodens resultat ökade med 23% till 3 998 Mkr (3 248)
· Resultatet per aktie ökade med 24% till 9,84 kronor (7,93) före utspädning
· Koncernens rörelsemarginal förbättrades till 9,0% (8,7)
· Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, uppgick till -0,4 miljarder kronor (-1,3)
· Förvärv av 13% av aktierna i Nissan Diesel med option på ytterligare 6%
· Stark efterfrågan på nya generationen lastbilar


Första kvartalet
2006 2005


Nettoomsättning,Mkr 60 172 52 253
Rörelseresultat, Mkr 5 430 4 536
Resultat efter
finansiella poster, Mkr 5 472 4 603
Resultat för perioden, Mkr 3 998 3 248
Resultat per aktie, kronor 9,84 7,93
Avkastning på eget kapital senaste
12-månadersperioden, % 18,2 15,2

AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, sådana de antagits av EU. I den finansiella informationen på sidorna 1-20 redovisas Volvo Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information med Volvo Financial Services redovisat enligt förvärvsmetoden återfinns med början på sidan 21.

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB