Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2007 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 25:00 kronor per aktie i ordinarie utdelning samt att genomföra en extrautdelning i form av en aktiesplit på 6:1, med automatisk inlösen, där var sjätte aktie inlöses av AB Volvo för 25:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 11 april 2007. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 16 april 2007. Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier bestämdes till den 30 april 2007. Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske den 28 maj 2007.
Volvo Annual General Meeting
Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Per-Olof Eriksson, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Philippe Klein, Louis Schweitzer och Ying Yeh samt nyvaldes Lars Westerberg. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.
Arvodet till styrelsen fastställdes till SEK 5 725 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Styrelsens ordförande SEK 1 500 000 och envar av övriga ledamöter SEK 500 000 med undantag av vd, som inte erhåller något arvode. Därutöver SEK 250 000 till ordföranden i revisionskommittén och SEK 125 000 var till övriga ledamöter i revisionskommittén samt SEK 75 000 var till ledamöterna i ersättningskommittén.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer för en ytterligare treårsperiod.
Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Carl-Olof By, representerande Svenska Handelsbanken m fl, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Björn Lindh, representerande SEB-fonder/Trygg Försäkring och Thierry Moulonguet, representerande Renault s.a.s. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beslutet om aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande av aktier syftar dels till att överföra överskottskapital till aktieägarna, dels till att reducera marknadsvärdet per handelspost, vilket underlättar handeln i Volvoaktier för aktieägare med mindre innehav. Enligt förfarandet skall varje aktie delas i sex aktier varav en aktie kommer att lösas in automatiskt mot 25:00 kronor. Beslutet innefattar även en fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av SEK 425 684 044 från fritt eget kapital till aktiekapitalet. 
 
Stämman beslutade att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram under andra kvartalet 2007 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet innebär huvudsakligen att maximalt 518 000 aktier av serie B i bolaget ska kunna tilldelas maximalt 240 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i koncernledningen,
under de första sex månaderna 2008. Tilldelning ska vara beroende av graden av uppfyllnad av vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2007 som uppställs av styrelsen. Om dessa mål uppfylls i sin helhet och om kursen för Volvo B-aktien vid
tilldelningstillfället är SEK 567, kommer kostnaden för programmet att uppgå till cirka
SEK 317 M.

För att Volvo skall kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet med begränsad kassaflödespåverkan beslutade stämman vidare att Volvo får överlåta egna aktier till deltagarna i det programmet.

2007-04-04

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49