Förändrad finansiell rapporteringsstruktur för Volvo

Försäljning och resultat från koncernens affärsenheter samt Volvo Real Estate kommer från och med 1 januari 2007 att återföras till Volvos affärsområden. Från samma datum kommer även Financial Services att konsolideras enligt förvärvsmetoden. Förändringarna görs för att ytterligare öka transparensen och tydligare visa på lönsamheten inom respektive produktområde samt inom kundfinansieringsverksamheten.
Volvokoncernens verksamhet utgörs av ett antal affärsområden samt ett antal stödjande affärsenheter med koncernövergripande ansvar för bland annat motorer, produktutveckling, inköp, IT, logistik och reservdelshantering. Inom koncernen skapas väsentliga synergier baserat på en global samordning och konkurrenskraftiga erbjudanden.

I Volvokoncernens externa finansiella rapportering redovisas försäljning och rörelseresultat per produktområde. Från och med 1 januari 2007 återförs vinsterna från samordningsfördelarna i affärsenheterna till de olika produktområdena. Återföringen baseras på respektive produktområdes utnyttjande av affärsenheternas tjänster. Tidigare år har endast resultat inom affärsenheterna Volvo Powertrain och Volvo Parts fördelats till respektive produktområde och övriga affärsenheter har redovisats under posten Övrigt. Posten Övrigt kommer efter återföringen endast innehålla resultat kopplat till huvudkontorsfunktioner. I bifogade bryggor presenteras 2006 års kvartals- och helårssiffror per produktområde omräknade efter återföringen.

Från och med 1 januari 2007 flyttas ansvaret för koncernens treasuryverksamhet samt koncernens fastigheter från Financial Services. Treasuryverksamheten kommer att rapporteras inom huvudkontorsfunktioner. Koncernens fastigheter, vilka finns i Volvo Real Estate, rapporteras inom den industriella verksamheten och resultatet återförs till affärsområdena från att tidigare redovisats inom Financial Services.

Från och med 1 januari 2007 konsolideras Financial Services enligt förvärvsmetoden i stället för som tidigare enligt kapitalandelsmetoden. Bifogad balansräkning visar Volvokoncernen per 31 december 2006 efter omföring av Volvo Real Estate samt med konsolidering av Financial Services enligt förvärvsmetoden. Med anledning härav förändras den finansiella nettoställningen inom industriverksamheten per den 31 december 2006 från 24,7 Mdr till 22,4 Mdr, motsvarande en förändring i relation till eget kapital från 28,3% till 28,6 %.

2007-04-17

Bilaga: PDF och Exceldokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-661127 alt 0705-591149 eller Christer Johansson, 031-661334 alt 0706-545522. 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 81 KB
Press release (SWE) Format XLS Size 400 KB