Stiftelsen för Volvos miljöpris delar ut 2007 års pris till en visionär inom energiområdet

Stiftelsen för Volvos miljöpris ger 2007 års pris till Amory B Lovins, Rocky Mountain Institute, USA för de enastående landvinningar han gjort inom energiområdet. Under de senaste 30 åren har han bidragit med såväl nya teoretiska kunskaper som praktiska tillämpningar på hur man kan minska användningen av energi. För att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en lösning klimatfrågan är effektivare användning av energi en nyckelfråga.
image text: Environment Prize
Amory Lovins har utvecklat ett antal banbrytande tekniska och ekonomiska koncept liksom handlingsprogram för olika åtgärder.

Han har:


• under lång tid varit den ledande förespråkaren för att energieffektivisering är den främsta åtgärden för att lösa energifrågan.


• medverkat i 25 böcker, hundratals vetenskapliga och allmänna artiklar och hållit tusentals föreläsningar med fokus på energifrågan.


• visat att klimatåtgärder kan vara lönsamma. För att vinna gehör för sina åsikter har han arbetat intensivt med politiker och näringsliv och även varit rådgivare åt företag och internationella organ.


• tagit fram en modell (Natural Capitalism) som visar att satsningar på systematiska, storskaliga energieffektiviseringar ger både resursvinster och ekonomisk vinst.


• argumenterat för att USA kan bli oberoende av olja år 2040 genom marknadsdrivna åtgärder och utan att det skall påverka landets ekonomi negativt.


• utvecklat Hypercar®, en ultralätt konceptbil med låg energiförbrukning och minimala utsläpp som presenterades första gången 1990. Konceptet har sedan kontinuerligt vidareutvecklats av Hypercar Inc. i samarbete med andra parter.


• under 30 år arbetat för att systematisera, utveckla och införa nya marknadsdrivna och ekonomiskt gynnsamma energilösningar som tar hänsyn till helheter och till komplexa problem. Energifrågan har varit bärande och tillämpningarna har visats inom bl a byggnads- och transportområdet men även inom en rad andra områden.

Den mänskligt påverkade klimatförändringen är kanske den största utmaningen som mänskligheten står inför idag. IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) presenterade i år en rapport som pekar på att växthusgaserna måste minska med 50-80% från år 2000 till 2050 om den globala temperaturökningen skall begränsas till 2.5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. För att uppnå internationella klimatmål måste den högindustrialiserade världen gå före och minska sin förbrukning av fossila bränslen. Detta är endast möjligt om vi kan effektivisera vår användning av energi.

Årets pristagare representerar ett mycket angeläget område och Stiftelsen för Volvos miljöpris gläds åt att prisjuryn i år har satt fokus på detta. Amory Lovins åsikter, förslag och tekniska lösningar har ofta varit ifrågasatta då de presenterats men tiden har visat att han är en föregångare och en positiv framtidskraft. Det som varit spektakulärt när det presenterades har senare visat sig bli allmänt accepterat och är standard idag. Hela sitt yrkesverksamma liv har Amory Lovins ägnat åt energieffektivisering. Hans pionjärarbete har öppnat för andra att följa efter och det har gett nya forskningsområden och praktiska tillämpningar. Som grundare och chefsforskare vid Rocky Mountain Institute har han skapat en plattform för forskning och samverkan som betytt mycket för nytänkandet inom energifrågan.

Amory Lovins är den visionära och kreativa fysikern som länge varit ledande inom energieffektivisering och mannen som lever som han lär. På 2200 meters höjd över havet i en skidort i Colorado odlar han bl.a bananer och mango i institutets djungel, inrymd i ett hus som är uppfört enligt energieffektiva principer och med sol som främsta uppvärmningskälla.

2007 är artonde året i följd som Stiftelsen för Volvos miljöpris delar ut sitt pris till internationellt erkända experter och forskare. Priset instiftades 1988 för att stödja och uppmärksamma forskning och utveckling inom miljöområdet och har sedan dess fått status som en av världens mest prestigefyllda miljöutmärkelser.

Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 1 november 2007. Prissumman är på 1,5 miljon kronor.

Mer information om miljöpriset och årets pristagare, inklusive foton, finns på webbplatsen: www.environment-prize.com

2007-08-07


Stiftelsen för Volvos miljöpris

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Beyer, verkställande ledamot av styrelsen för Stiftelsen för Volvos Miljöpris, tel. 0709-777 623 eller Docent Helene Bergsten, vetenskaplig rådgivare tel.  0730- 795 833


 

Download

070807_env_prize_sv.pdf Format PDF Size 29 KB