Volvo visar upp koldioxidfria lastbilar

Volvokoncernen har som första fordonstillverkare tagit fram sju olika demonstrationslastbilar som alla kan köras utan några utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.
image text: CO2 free Volvo FM trucks

Lastbilarna visades för första gången idag i Stockholm och har dieselmotorer som modifierats för att kunna köras på sju olika typer av förnyelsebara bränslen, både vätske- och gasformiga.

”Volvo är en del av klimatproblemet, men idag har vi visat att koldioxidfria transporter är en möjlighet och att vi som fordonstillverkare både kan och vill vara en del av lösningen på klimatfrågan,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

De sju lastbilarna av typen Volvo FM har försetts med Volvos egna 9-litersmotorer som specialmodifierats av koncernens ingenjörer för att visa på möjligheterna till koldioxidfria transporter. Enligt den uppmärksammade Stern-rapporten kommer cirka 14 procent av de totala utsläppen av koldioxid i världen från transporter – vägtransporterna står för sammanlagt 10 procent. Hur stor del av dessa utsläpp som i sin tur kommer från godstransporter saknas det uppgifter om. En beräkning utifrån Europeiska förhållanden och statistik, där personbilarna står för 60 procent av koldioxidutsläppen och godstransporter för resterande 40, antyder att godstransporter står för i storleksordningen 4-5 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen. 

En del av lösningen
”Som en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och dieselmotorer är Volvokoncernen en del av klimatproblemet”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Men miljöfrågorna är ett av våra mest prioriterade områden och med våra resurser och vårt kunnande i ryggen både kan och vill vi vara en del av lösningen.”

De sju lastbilarna som visades i Stockholm kan köras på lika många olika förnyelsebara bränslen och/eller kombinationer av bränslen: biodiesel, biogas, biogas i kombination med biodiesel, etanol/metanol, DME, syntetisk diesel samt vätgas kombinerat med biogas. Eftersom samtliga av dessa bränslen är tillverkade av förnyelsebara råvaror så ger de vid förbränning i fordonet inga tillskott av koldioxid till kretsloppet och påverkar därmed inte klimatet.

”Dieselmotorn är en oerhört effektiv energiomvandlare som lämpar sig utmärkt för flera olika förnyelsebara bränslen, oavsett om de är flytande eller gasformiga”, säger Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning och ansvarig för miljö- och samhällsfrågor. ”Med vårt kunnande inom motorteknologi och våra stora volymer kan vi ta fram motorer för flera olika förnyelsebara bränslen men också skapa möjligheter till koldioxidfria transporter även inom andra produktområden som bussar, anläggningsmaskiner och båtar.”

Volvo är redo
Tillgången på olika förnyelsebara bränslen är idag dock kraftigt begränsad och det saknas både storskalig produktion och distribution av flertalet av de alternativ som skulle kunna användas för koldioxidfria transporter.

”Med de här fordonen har vi visat att Volvo är redo, att vi har teknologin och resurserna för koldioxidfria transporter, men vi klarar det inte ensamma”, säger Leif Johansson. ”Vi behöver också en storskalig produktion av förnyelsebara bränslen och för att en sådan skall komma igång krävs omfattande satsningar på forskning och utveckling men även klara och gemensamma riktlinjer från myndigheter i så många länder som möjligt.”

Egna analyser av bränslen 
När det gäller koldioxidfria transporter har Volvo gjort egna analyser av vilka förnyelsebara bränslen som är mest lämpliga. Vid analysen har Volvo tagit hänsyn till viktiga aspekter som klimatpåverkan, energieffektivitet, hur effektivt marken används vid odlingen av gröda för respektive bränsle, hur stor mängd som potentiellt kan framställas av de olika bränslena, hur stor anpassning som krävs av fordonet rent tekniskt, kostnaden för bränslet samt hur lätt det är att distribuera bränslet.

”Vi vet att det under överskådlig tid inte kommer att finnas tillräckligt med biomassa eller förnyelsebara bränslen för att fullt ut ersätta de fossila bränslena”, säger Jan-Eric Sundgren. ”Därför är det viktigt att beslut om produktion av framtidens bränslen föregås av en sådan här samlad bedömning – om inte finns det risk för att det satsas på för många och rent av olämpliga alternativ vilket försenar införandet av koldioxidfria transporter.”

Förgasning lovande
Även om det idag råder brist på både biomassa för framställning av förnyelsebara bränslen, och färdigt bränsle, ser inte Volvokoncernen koldioxidfria transporter som någon utopi. En orsak är bland annat andra generationens förnyelsebara bränslen som framställs genom förgasning och som både ger större volymer och fler bränslen att välja på.

”Förgasning är ett lovande spår som kan ge betydligt större utväxling än dagens teknologi”, säger Leif Johansson. ”Vår egen historia har också lärt oss att mycket av det som vi en gång ansåg omöjligt var möjligt att lösa bara några år senare. Det gäller inom viktiga områden som energieffektivitet och avgasrening. Jag är optimist och tror på en liknande utveckling inom koldioxidfria transporter.”

Sju olika bilar – sju olika bränslen
De lastbilar som visades i Stockholm kördes på följande sju förnyelsebara bränslen/kombinationer av bränslen:

 

Biodiesel
Biodiesel tillverkas genom förestring av vegetabiliska oljor. Rapsolja och solrosolja är de vanligaste råvarorna i Europa.

Biogas
Biogas är ett gasformigt bränsle som till största delen består av kolvätet metan. Biogas kan utvinnas i reningsverk, på soptippar och på andra platser där biologiskt nedbrytbart material finns.

Biogas + Biodiesel
Biogas och biodiesel kombineras med separata tankar och insprutningssystem. En mindre andel (10 procent) biodiesel, eller syntetisk diesel, används för att åstadkomma kompressionständning. Biogasen i detta alternativ är i kyld och flytande form vilket ökar räckvidden.

DME - Dimetyleter
Dimetyleter är en gas som hanteras i flytande form under lågt tryck. DME tillverkas genom förgasning av biomassa.

Etanol/Metanol
Metanol tillverkas genom förgasning av biomassa och etanol genom jäsning av socker- och stärkelserika grödor.

Syntetisk Diesel
Syntetisk diesel är en blandning av syntetiskt framställda kolväten producerade genom förgasning av biomassa. Syntetisk diesel kan utan problem blandas med konventionellt dieselbränsle.

Vätgas + Biogas
Den här bilen körs på en kombination av vätgas och biogas där vätgas blandas in i låga volymer i komprimerad biogas (8 volymprocent). Även högre inblandningsnivåer är möjliga. Vätgas kan produceras genom förgasning av biomassa eller elektrolys av vatten med förnyelsebar el.


2007-08-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Information om förnyelsebara bränslen finns på:

http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/ourvalues/environmentalcare/renewable_fuels/

Stillbilder finns i Volvokoncernens bildgalleri:

http://www.volvo.com/group/global/en-gb/newsmedia/imagegallery/NewsImages/

 

Download