Volvokoncernens bokslut för 2006

Under 2006 ökade Volvokoncernens försäljning med 7% till närmare 250 miljarder kronor, rörelseresultatet med 22% till över 22 miljarder kronor före justering av goodwill (1 712 Mkr) och rörelsemarginalen till nära 9%.

• Nettoomsättningen för helåret ökade med 7% till 248 135 Mkr (231 191)
Det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 65 065 Mkr (65 287)

 

• Årets resultat ökade med 24% till 16 318 Mkr (13 108)
Periodens resultat det fjärde kvartalet steg med 24% till 3 701 Mkr (2 995)

• Resultatet per aktie för helåret steg till 40,20 kronor (32,22) före utspädning
Det fjärde kvartalets resultat per aktie steg till 9,13 kronor (7,37) före utspädning

• Rörelseresultatet steg till 22 1111) Mkr för helåret 2006 (18 153)
Rörelsresultatet steg till 5 170 Mkr det fjärde kvartalet (4 262)

• AB Volvo har av Brasiliens högsta domstol fått rätt i en tvist om exportkrediter, vilket påverkade det fjärde kvartalets rörelseresultat positivt med på 357 Mkr. Detta motverkades av kostnader för kapacitetsneddragningar i Nordamerika och avsättningar för avveckling av Volvo Aeros verksamhet i Bromma om totalt 358 Mkr

• Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, var för helåret 12,6 miljarder kronor (6,8), inklusive överföringar till pensionsstiftelser om 3,3 miljarder kronor (4,4)

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 25 kronor per aktie samt en extrautdelning i form av en aktiesplit på 6:1 där den sjätte aktien inlöses av AB Volvo för 25 kronor per aktie

 

 

 

               Fjärde kvartalet

                        Helåret

 

2006

2005

2006

2005

Nettoomsättning, Mkr

65 065

65 287

248 135

231 191

Rörelseresultat, Mkr 1)

5 170

4 262

22 111

18 153

Justering av goodwill

-

-

-1 712

-

Rörelseresultat, Mkr

5 170

4 262

20 399

18 153

Resultat efter finansiella poster, Mkr

5 226

4 144

20 299

18 016

Resultat för perioden, Mkr 2)

3 701

2 995

16 318

13 108

Resultat per aktie före utspädning, kronor

9,13

7,37

40,20

32,22

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %

 

19,6

17,8

1) Exklusive justering av goodwill om -1 712 Mkr avseende dotterbolaget Mack Trucks under 2006.

2) Inklusive nettoeffekten av justering av goodwill samt upplösningen av värdereringsreserven för uppskjutna skattefordringar i Mack Trucks om 336 Mkr under 2006.

 

För att se hela rapporten, gå till Ekonomiska rapporter >>

För ytterligare information kontakta:
Investor Relations:
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Joakim Wahlström +46 31 66 11 91
John Hartwell +1 212 418 7432
Noah Weiss +1 212 418 7431