Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 9 april 2008 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 5:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 14 april 2008. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 17 april 2008.
image text: Volvo Annual General meeting 2008
Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Ying Yeh, Lars Westerberg samt nyvaldes Ravi Venkatesan. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande. Per-Olof Eriksson var inte tillgänglig för omval.

Arvodet till styrelsen fastställdes till samma nivå som under 2007, SEK 5 725 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt följande.
Styrelsens ordförande SEK 1 500 000 och envar av övriga ledamöter SEK 500 000 med undantag av vd, som inte erhåller något arvode. Därutöver SEK 250 000 till ordföranden i revisionskommittén och SEK 125 000 var till övriga ledamöter i revisionskommittén samt SEK 75 000 var till ledamöterna i ersättningskommittén.
 
Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Anders Oscarsson, representerande SEB-fonder/Trygg Försäkring och Thierry Moulonguet, representerande Renault s.a.s. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman antog nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med grundprincipen att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ledningens fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Den rörliga ersättningen får, vad gäller vd, uppgå till högst 65 % av den fasta ersättningen och, vad gäller övriga ledningspersoner, högst 50 % av den fasta ersättningen.
 
Vidare beslutade stämman att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram under andra kvartalet 2008 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet innebär huvudsakligen att maximalt 2 950 000 aktier av serie B i bolaget ska kunna tilldelas maximalt 275 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i koncernledningen och andra befattningshavare som styrelsen utser, under de första sex månaderna 2009. Aktier kommer att tilldelas om Volvokoncernens avkastning på eget kapital (ROE), beräknat på basis av årsredovisningen för 2008, överstiger 12 procent. Maximal utdelning kommer att ske om ROE når 15 procent och proportionell tilldelning kommer att ske inom intervallet. Om dessa mål uppfylls i sin helhet och om kursen för Volvo B-aktien vid  tilldelningstillfället är SEK 92, kommer kostnaden för programmet att uppgå till högst SEK 319 M.

För att Volvo skall kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet med begränsad kassaflödespåverkan beslutade stämman vidare att Volvo får överlåta egna aktier till deltagarna i programmet.

2008-04-09

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Bandad webbsändning av koncernchefens tal

 

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB