Volvokoncernen – det första kvartalet 2008

Under det första kvartalet 2008 var Volvokoncernens tillväxttakt mycket hög och rörelseresultatet var koncernens högsta hittills för ett enskilt kvartal. Med en nettoomsättning på 77 miljarder kronor var den underliggande tillväxten 16% rensat för valutaeffekter och förvärvade bolag.
  • Stark försäljning under det första kvartalet, +26% till 76,7 Mdr kr (61,0)

  • Under det första kvartalet steg rörelseresultatet med 22% till 6 487 Mkr (5 328)

  • Periodens resultat steg med 12% till 4 215 Mkr (3 756) under det första kvartalet

  • Resultatet per aktie före och efter utspädning steg till 2,07 kronor (1,85)

  • Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var -3,3 Mdr kr (-2,9)

 

Volvokoncernen

 

 

 

 

 

 

 

 

Första kvartalet

 

 

 

2008

2007

Förändring

Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr

 

 

76 683

61 036

26%

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

 

 

6 487

5 328

22%

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

 

 

6 106

4 933

24%

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

 

 

381

395

-4%

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

 

 

8,5

8,7

 

Resultat efter finansiella poster, Mkr

 

 

6 141

5 407

14%

Periodens resultat, Mkr

 

 

4 215

3 756

12%

Resultat per aktie efter utspädning, kronor

 

 

2,07

1,85

 

Avkastning på eget kapital, %

 

 

19,2

18,6

 

 

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2008-04-25

Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432