Investerardag i New York

På tisdagens investerardag i New York konstaterade Volvos koncernchef Leif Johansson att den globala lågkonjunkturen har gjort det nödvändigt för koncernen att anpassa samtliga verksamheter efter rådande, betydligt svagare efterfrågan.
image text: Investor Day, New York

”Koncernens orderingång har minskat kraftigt på ett flertal marknader. Efterfrågan i Europa har bromsat in tvärt samtidigt som den amerikanska marknaden minskat ytterligare från en redan låg nivå. Även tillväxtmarknaderna i bland annat östra Europa och delar av Asien har försvagats snabbt, liksom på senare tid även Sydamerika.”, säger Leif Johansson.

Leif Johansson konstaterade att trenden med sjunkande orderingång för lastbilsverksamheten i Europa har fortsatt i det fjärde kvartalet som en effekt av den fortsatta finansiella oron och den kraftigt försvagade konjunkturen. Inom lastbilsverksamheten utnyttjas stoppdagar och -veckor i produktionen under det fjärde kvartalet och framför allt då i december för att anpassa tillverkningstakten till rådande efterfrågan.

Den nordamerikanska lastbilsmarknaden fortsätter att vara svag. De låga utleveranserna av nya lastbilar från branschen innebär att snittåldern i den amerikanska lastbilsflottan nu är på den högsta nivån på mycket länge. Det innebär att många åkerier närmar sig ett läge då det totalt sett blir billigare att investera i nya lastbilar i stället för att öka kostnaderna för reservdelar och reparationer.

Även Volvo Construction Equipment genomför för närvarande åtgärder för att anpassa kapaciteten i det globala produktionssystemet till den kraftigt försämrade efterfrågan. Samtliga anläggningar omfattas när Volvo CE nu genomför personalneddragningar och tar många stoppdagar och stoppveckor under fjärde kvartalet, framförallt i december då produktionen i stort sett ligger nere.

Finansdirektör Mikael Bratt berättade i sitt anförande att den senaste tidens utveckling på valutamarknaden, med kraftiga uppgångar för flera valutor gentemot den svenska kronan, på sikt påverkar Volvokoncernens lönsamhet positivt. Samtidigt innebär utvecklingen att koncernens skuldsättning uttryckt i kronor har ökat eftersom en stor del av koncernens upplåning finns i dollar och yen.

Mikael Bratt sade även att Volvokoncernen kunnat dra nytta av sin globala närvaro för att säkerställa koncernens upplåning. Trots den senaste tidens oro på kreditmarknaden har koncernen löst industriverksamhetens finansieringsbehov för återstoden av 2008 och han konstaterade att väldigt få lån förfaller under 2009. Mikael Bratt betonade att Volvokoncernens samtliga affärsområden arbetar fokuserat med att förbättra kassaflödet, som en konsekvens av den kraftiga inbromsningen, och att samtliga kostnader för närvarande ses över.

Trots den kraftiga nedgången i försäljningen av nya produkter så är det transportarbete som utförs runt om i världen fortfarande betydande, och de lastbilar och maskiner som är i drift behöver kontinuerligt reservdelar, service och underhåll. Volvokoncernen har en stor population av produkter på de flesta marknader vilket är särskilt betydelsefullt i en lågkonjunktur då försäljningen av nya produkter försvagas. Försäljningen av bland annat reservdelar, service, finansiering och andra tjänster utgör närmare 30% av koncernens omsättning. Andelen av omsättningen som härrör från detta område har ökat betydligt under senare år.

Leif Johansson berättade också att Volvokoncernens produktprogram är starkare än någonsin tidigare, och att koncernen fortsätter att satsa på framtidens produkter med hybridteknologi som en viktig beståndsdel. Volvokoncernen introducerar nu fjärde generationens hybridlösning på bred front i såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner.

”Volvokoncernens hybridlösning för tunga fordon är något helt annat än de som hittills funnits på marknaden. I kraft av våra volymer och resurser har vi kunnat ta fram en mer standardiserad plattformslösning vilket är en förutsättning för att hybridteknologin skall kunna få ett brett kommersiellt genomslag", säger Leif Johansson.

Med en gemensam hybridteknologi har koncernen betydande skalfördelar och kan korta utvecklingstiden av nya produkter. Volvo Bussar har redan fått den första ordern på sin nya hybridstadsbuss, med de första leveranserna planerade till hösten 2009, och Renault Trucks har tagit sin första hybridsopbil i drift i Lyon i Frankrike.

När det gäller emissionslagstiftningarna i bland annat Europa, Nordamerika och Japan så kommer dessa inom en femårsperiod att närma sig varandra. Med en global teknikplattform finns det ytterligare fördelar för Volvokoncernen att utnyttja inom såväl inköp som forskning och utveckling samt produktion.

Presentationsmaterial från investerardagen finns tillgängligt på http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/aktieagare/investerardag_presentationer/investor_day_new_york.htm

2008-12-02

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Media relations
Mårten Wikforss, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations
Christer Johansson, 0706-545522
Patrik Stenberg, 031-66 13 36
Anders Christensson, 031-66 11 91

Download