Omprövningsbeslut Mack

Skatteverket har fattat omprövningsbeslut i en internprissättningsprisfråga gentemot AB Volvos amerikanska dotterbolag Mack. Beslutet innebär en ökad beskattningsbar inkomst för AB Volvo för åren 2002 och 2003 med totalt 828 msek motsvarande en skatt på 232 msek. Skatteverket har dessutom påfört skattetillägg med 83 msek. Genom beslutet har Volvo försatts i en dubbelbeskattningssituation.
AB Volvo kommer att överklaga beslutet. AB Volvo bedömer att Skatteverkets höjning är ogrundad då internprissättningen enligt Volvos uppfattning följer OECD:s riktlinjer. Volvo förutsätter att den uppkomna dubbelbeskattningen undanröjs genom beslut i svensk domstol alternativt i överenskommelse mellan de inblandade staterna. Bolaget gör därför ingen avsättning i räkenskaperna.

2008-12-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Wikforss, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Download

081204_VolvoGroup_Mack_s.pdf Format PDF Size 17 KB