Volvokoncernens bokslut för 2007

Volvokoncernen avslutade ett intensivt 2007 med ett fjärde kvartal där såväl försäljningen som rörelseresultatet nådde nya rekordnivåer.
 • Stark försäljning under det fjärde kvartalet, +25% till 84,6 Mdr kr (67,6)
  För helåret steg nettoomsättningen med 10% till 285,4 Mdr kr (258,8)

 • Rörelseresultatet det fjärde kvartalet steg med 12% till 5 775 Mkr (5 170)
  För helåret ökade rörelseresultatet med 9% till 22 231 Mkr (20 399)

 • Periodens resultat det fjärde kvartalet steg med 11% till 4 094 Mkr (3 701)
  Årets resultat minskade med 8% till 15 028 Mkr (16 318)

 • Resultatet per aktie efter utspädning det fjärde kvartalet steg till 2,00 kronor (1,83). För helåret var resultatet per aktie efter utspädning 7,37 kronor (8,03)

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie

 • Det fjärde kvartalet hade Industriverksamheten ett mycket starkt kassaflöde som uppgick till 12,4 Mdr kr (7,4)

 

Volvokoncernen

Fjärde kvartalet

Helåret

 

2007

2006

2007

2006 1)

Förändr.

Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr

84 556

67 627

285 405

258 835

10%

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

5 775

5 170

22 231

20 399

9%

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

5 397

4 798

20 583

18 713

10%

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

378

372

1 649

1 686

-2%

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

6,8

7,6

7,8

7,9

 

Resultat efter finansiella poster, Mkr

5 609

5 226

21 557

20 299

6%

Periodens resultat, Mkr

4 094

3 701

15 028

16 318

-8%

Resultat per aktie efter utspädning, kronor

2,00

1,83

7,37

8,03

 

Avkastning på eget kapital, %

 

 

18,1

19,6

 

 

1) Under 2006 genomfördes en upplösning av en värderingsreserv hänförlig till uppskjuten skattefordran samt en justering av goodwill. Som en effekt av detta påverkades rörelseresultatet 2006 negativt med 1 712 Mkr, medan skattekostnaden minskade med
2 048 Mkr. Den sammanlagda effekten på periodens resultat var positiv och uppgick till 336 Mkr.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

För ytterligare information kontakta:
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg +46 31 66 13 36
John Hartwell +1 212 418 7432