Volvokoncernen – det första halvåret 2008

Volvokoncernens starka tillväxt fortsatte under det andra kvartalet 2008 samtidigt som rörelseresultatet förbättrades och nådde sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal. Volvokoncernens nettoomsättning steg med 13% till 80,4 miljarder kronor.

Det andra kvartalet:

• Steg nettoomsättningen med 13% till 80,4 Mdr kr (71,4)
• Steg rörelseresultatet med 17% till 7 186 Mkr (6 119)
• Steg resultatet per aktie före och efter utspädning med 28% till 2,53 kronor (1,98)
• Var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,9 Mdr kr (6,1)

 

 

 

Volvokoncernen

 

 

 

 

 

 

Andra kvartalet

Första två kvartalen

 

2008

2007

2008

2007

Föränd-ring, %

Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr

80 426

71 446

157 109

132 482

19

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

7 186

6 119

13 673

11 447

19

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

6 799

5 698

12 905

10 631

21

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

387

421

768

816

-6

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

8,9

8,6

8,7

8,6

1

Resultat efter finansiella poster. Mkr

7 481

5 970

13 622

11 377

20

Periodens resultat, Mkr

5 149

4 030

9 364

7 786

20

Resultat per aktie efter utspädning, kronor

2,53

1,98

4,60

3,83

 

Avkastning på eget kapital, %

 

 

20,5

17,9

 

 

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2008-07-23

Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432