Pressmeddelande från Volvos valberedning

Inför AB Volvos årsstämma den 9 april i år har Volvos valberedning beslutat föreslå Volvos årsstämma omval av Peter Bijur, Tom Hedelius, Leif Johansson, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Ying Yeh, Lars Westerberg och styrelsens ordförande, Finn Johnsson. Per-Olof Eriksson har meddelat att han inte ställer upp för omval.
En sondering bland Volvos aktieägare visar att ägare representerande mer än 50 procent av rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

Volvos valberedning inledde i ett tidigt skede en sökning efter en lämplig kandidat till styrelsen. Efter en intensiv och bred global sökning samt efter att ha granskat flera mycket kompetenta kandidater, var valberedningen enig om att föreslå en av dessa till Volvos styrelse vid den kommande årsstämman. Den aktuella kandidaten har också bekräftat sitt intresse att vara med i styrelsen men kan i dagsläget inte få de tillstånd som enligt interna regler krävs för sådan kandidatur.

Om dessa tillstånd kan erhållas före årsstämman, är valberedningen fortsatt positiv till att ge sitt stöd till en nominering av denne. Detta kommer i så fall att kommuniceras via ett pressmeddelande. Om det inte kan lösas före årsstämman kommer valberedningen att lämna över hanteringen av frågan till den valberedning som utses vid kommande årsstämma.

Den 5 mars publicerade AB Volvo kallelsen till nästa årsstämma den 9 april. Valberedningens förslag enligt den föreslagna agendan vid årsstämman är följande:

Ärende nr 12. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
Valberedningen föreslår åtta ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Ärende nr 13. Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvodet ska ligga kvar på samma nivå som under 2007. Till styrelsens ordförande tillerkänns 1.500.000 kr och envar av övriga ledamöter 500.000 kr med undantag av vd. Ordföranden i revisionskommittén tillerkänns vidare 250.000 kr och övriga två ledamöter i revisionskommittén 125.000 kr var samt ledamöterna i ersättningskommittén 75.000 kr var.

Ärende nr 14. Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Peter Bijur, Tom Hedelius, Leif Johansson, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Ying Yeh, Lars Westerberg och styrelsens ordförande, Finn Johnsson.

2008-03-10

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande, Thierry Moulonguet, tel +33-1-7684 6343

Download