Volvokoncernen - De tre första kvartalen 2008

Efter ett första och andra kvartal med rekordtillväxt och rekordvinster bromsade försäljningstillväxten in mycket snabbare än väntat under det tredje kvartalet, vilket syns i resultatet. Konjunkturnedgången har avsevärt förstärkts av den globala finansiella krisen.
  • Nettoomsättningen steg med 2% till 69,6 Mdr kr (68,4) det tredje kvartalet
  • Under det tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 37% till 3.177 Mkr (5.010)
  • Under det tredje kvartalet sjönk resultatet per aktie före och efter utspädning med 36% till 0,98 kronor (1,54)
  • Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var –6,1 Mdr kr (–0,4)
  • Betydande påverkan från ökade kostnader för råmaterial och komponenter
  • Ökade satsningar på forskning och utveckling inför nya emissionsbestämmelser och för hybridprojekt
  • Inbromsning i efterfrågan och strukturkostnader

 

Volvokoncernen

 

 

 

 

 

 

Tredje kvartalet

Första tre kvartalen

 

2008

2007

2008

2007

Föränd-ring, %

Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr

69 604

68 367

226 713

200 849

13

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

3 177

5 010

16 850

16 457

2

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

2 786

4 555

15 691

15 186

3

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

391

454

1 159

1 270

-9

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

4,6

7,3

7,4

8,2

-

Resultat efter finansiella poster, Mkr

2 898

4 571

16 520

15 948

4

Periodens resultat, Mkr

2 000

3 149

11 364

10 935

4

Resultat per aktie efter utspädning, kronor

0,98

1,54

5,58

5,37

 

Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, %

 

 

18,9

17,3

 

 

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

 

2008-10-24

Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432