Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 1 april 2009 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2:00 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 6 april 2009. Utbetalning av utdelning beräknas ske torsdagen den 9 april 2009 genom Euroclear Sweden AB (f d VPC AB).
annual_general_meeting_142x88.jpg
Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2008.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Leif Johansson, Finn Johnsson, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg samt Ying Yeh, och till nya ledamöter valdes Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande. Tom Hedelius och Philippe Klein stod inte till förfogande för omval.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes till samma nivå som under 2008 att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes SEK 1 500 000 och envar av övriga ledamöter SEK 500 000 med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 250 000 och övriga två ledamöter i revisionskommittén SEK 125 000 var samt ledamöterna i ersättningskommittén SEK 75 000 var.

Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, och Thierry Moulonguet, representerande Renault s.a.s. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslutade att § 7 i bolagsordningen ska ändras så att kallelse till stämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, och att det ska annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten att kallelse har skett. Stämman beslutade att denna ändring av bolagsordningen ska vara villkorad av att en ändring i aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, så att den beslutade nya lydelsen av § 7 i bolagsordningen är förenlig med aktiebolagslagen.

Stämman antog nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med grundprincipen att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ledningens fasta ersättningar ska baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Den rörliga ersättningen får för vd uppgå till högst 65 % av den fasta ersättningen och för övriga ledningspersoner till högst 50 % av den fasta ersättningen.
 
Dessutom beslutade stämman att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram avseende år 2009 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet innebär att maximalt 2 950 000 aktier av serie B i bolaget ska kunna tilldelas maximalt 275 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i koncernledningen och andra befattningshavare som styrelsen utser, under de första sex månaderna 2010. Aktier kommer att tilldelas om Volvokoncernens avkastning på eget kapital (ROE), beräknat på basis av årsredovisningen för 2009, överstiger 12 procent. Maximal utdelning kommer att ske om ROE når 15 procent och proportionell tilldelning kommer att ske inom intervallet. Om målen uppfylls i sin helhet och om kursen för Volvo B-aktien vid  tilldelningstillfället är SEK 35,50, så kommer kostnaden för programmet att uppgå till högst SEK 123 M. Programmet ska endast gälla för 2009.

För att Volvo ska kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet med begränsad kassaflödespåverkan beslutade stämman att Volvo får överlåta egna aktier till deltagarna i programmet.

2009-04-01

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB