Pressrelease från AB Volvos ersättningskommitté

Volvokoncernens ledning har en total ersättning som ligger lägre än i jämförbara företag. Det visar en studie av lönenivåer som styrelsens ersättningskommitté gjort. Därför föreslår styrelsen årsstämman att besluta om att taket höjs för bland annat cirka 250 ledande befattningshavares rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av. Förslaget är förankrat hos Volvos största aktieägare representerande drygt 53% av antalet röster. ”Vi måste se till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare tvärtom”, säger Finn Johnsson, ordförande för Volvos ersättningskommitté.

En höjning av taket för den rörliga lönedelen innebär att Volvokoncernen närmar sig den nivå som gäller i andra större bolag i Sverige och utomlands där Volvo har verksamhet. Efter den föreslagna höjningen blir det lättare för Volvokoncernen, som är Sveriges största börsnoterade företag och Europas största lastbilstillverkare, att rekrytera och behålla chefer på den globala arbetsmarknaden.

Styrelsens förslag innebär att taket för bland annat cirka 250 ledande befattningshavares prestationsbaserade rörliga lön höjs från 50 procent till maximalt 60 procent av den fasta lönen för 2009. Höjningen av den rörliga lönen omfattar inte koncernchefen som idag har en rörlig lön som kan uppgå till maximalt 65 procent. Ledande befattningshavare inom Volvokoncernen kommer i princip inte att få någon justering av sina fasta löner för 2009.

Förutom en höjning av den rörliga lönen föreslår  styrelsen också att den maximala tilldelningen av aktier i aktieprogrammet för koncernens högsta chefer, inklusive koncernchefen, höjs med 50 procent. Baserat på en aktiekurs på 40 kronor skulle det totala värdet för det nya programmet vid full tilldelning bli 177 MSEK, att jämföra med det totala värdet för den fulla tilldelning som skedde för 2007 som uppgick till cirka 227 MSEK.

”Vi har bra och attraktiva chefer i Volvo och bland de ledande befattningshavare som förändringarna omfattar har vi några av våra absolut viktigaste ledare, nu och för framtiden – det är styrelsens uppgift att se till så att bolaget också lyckas behålla dem”, säger Finn Johnsson.

Koncernledningen, inklusive koncernchef Leif Johansson, har idag en lön som består av en fast del och en rörlig del som är kopplad till prestation. Den rörliga lönedelen är kopplad till rörelseresultat och kassaflöde under enskilda månader och kvartal. När vissa mål uppnås för rörelseresultatet, och kassaflödet är positivt, utgår en rörlig lön. Uppfylls inte målen utgår ingen rörlig lön vilket direkt avspeglas i minskade kostnader för bolaget. Den rörliga lönedelen betalas ut direkt i anslutning till avslutade månader och kvartal.

”Det fjärde kvartalet 2008 är ett bra exempel på att den rörliga lönen ger effekt, säger Finn Johnsson. ”Trots den dramatiska inbromsningen lyckades Volvokoncernen minska sina lager och därmed få ett positivt kassaflöde, vilket inte alla våra konkurrenter klarade lika bra.

Under 2008 fick koncernchefen en rörlig lön för de första två mycket framgångsrika kvartalen. För det tredje och fjärde kvartalet, när marknaden försvagades och resultatet sjönk, utgick i princip ingen rörlig lön. För koncernchefen innebar detta att han för 2008, inklusive det aktierelaterade incitamentsprogrammet, totalt fick 22 procent lägre ersättning än för 2007. Detta trots att 2008 resultatmässigt var det fjärde bästa året i koncernens historia.

Volvokoncernens aktierelaterade incitamentsprogram omfattar cirka 250 av koncernens högsta chefer. Programmet baseras på avkastning på eget kapital och en första tilldelning av aktier sker först när avkastningen överstiger 12 %. Maximal tilldelning sker vid 15 %. För 2008 uppgick avkastningen till 12,1%, det vill säga precis över gränsen för när det börjar bli tilldelning. Styrelsen föreslår, förutom höjningen av det maximala antalet aktier som kan tilldelas, att det tidigare ettåriga aktieprogrammet istället ska gälla de tre räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011.

2009-02-26

För ytterligare information, vänligen kontakta ersättningskommitténs ordförande Finn Johnsson via tel 031-66 13 73

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB