Susan Solomon får Volvos Miljöpris 2009 – utforskade ozonhålet och var ledande i FN:s klimatpanel

En av världens ledande atmosfärforskare kommer i höst till Sverige för att ta emot vad som under 20 år blivit ett av vetenskapssamhällets mest respekterade miljöpris – Volvos Miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse. Under expeditioner till Antarktis kartlade Susan Solomon mekanismerna bakom ozonhålet. Under senare år har hon arbetat med att leda den tyngsta arbetsgruppen inom FN: s klimatpanel och hon varnade nyligen för att klimatförändringen människan orsakat kan vara irreversibel, det vill säga även om koldioxidutsläppen stoppas kan klimatförändringen vara bestående i över 1000 år.
Susan_Solomon.jpg

Dr Susan Solomon har spelat en nyckelroll i global atmosfärforskning ända sedan hon som 30-årig forskare ledde en expedition till Antarktis för att utforska det fenomen som man under 1980-talet upptäckt: en uttunning av det livsviktiga stratosfäriska ozonskiktet över Antarktis. Hennes forskarlag kunde bekräfta farhågorna om att CFC, klorfluorkarboner, var orsaken till den skadliga process där kloratomer bröt loss syreatomer från ozonskiktet, som därmed uttunnades och inte kunde skydda lika bra från skadlig ultraviolett strålning. Hennes och andra forskares tydliga bevis ledde till internationella avtal som förbjöd tillverkning av CFC, som tidigare bland annat använts i kylskåp.

Under senare år har hon i likhet med många andra atmosfärforskare ägnat sig åt klimatförändringen. I en vetenskaplig artikel nyligen varnade hon för att den klimatförändring som genereras av de utsläpp av växthusgaser som beräknas ske under de närmaste decennierna, kommer att leda till processer som är i stort sett irreversibla, det vill säga varar i åtminstone 1000 år. Detta på grund av oceanerna, vars långsamma upptagning av koldioxid gör processerna långvariga.

”Man skulle enkelt kunna beskriva det som att våra utsläpp av koldioxid leder till att vi vrider upp termostaten på jorden, men att vi inte vet hur man ska vrida ned den igen”, säger Susan Solomon.

Hennes nya rön kan verka nedslående. Om koldioxidutsläppen inte minskar dramatiskt, så kommer klimatförändringen att fortsätta i mer än trettio generationer. Men Susan Solomon tycker inte att det handlar om pessimism kontra optimism:

”Det är oerhört viktigt att ha korrekt vetenskaplig information när vi fattar beslut. Jag tycker att det är uppmuntrande hur människor idag, världen över, tar till sig ökade kunskaper om klimatfrågan. Och när vi nu vet hur långvarig vår påverkan blir, tror jag att människor och regeringar kommer att ta bättre beslut angående hur mycket koldioxid de släpper ut.”

Flera internationellt ledande forskare sitter i juryn för Volvos miljöpris. De säger i sin prismotivering bland annat följande:

”Dr Susan Solomon är en enastående atmosfärkemist och fysiker, vars pionjärinsatser och vetenskapliga insatser har haft mycket stort inflytande på avgörande miljöpolitiska handlingsprogram.”

Susan Solomon säger själv i en kommentar till prisjuryns beslut:

”Jag är förstås mycket hedrad. Som forskare kan jag arbeta med sådant som andra människor verkligen bryr sig om och det är ett privilegium som gör mig ödmjuk.”

Susan Solomon kommer till Sverige i början av november för att ta emot Volvos Miljöpris vid en prisceremoni och seminarium i Stockholm. Förutom diplom får vinnaren en prissumma om 1,5 mkr.

Dr Susan Solomon är Senior Scientist vid Chemical Sciences Division, National Oceanic and Atmospheric Administration i Boulder, Colorado, USA. Hon var Head Project Scientist vid två vetenskapliga expeditioner till Antarktis, National Ozone Expedition, under 1986 och 1987. Hon har spelat en nyckelroll i den arbetsgrupp inom IPCC, FN: s klimatpanel, som hjälpt omvärlden att förstå allvaret i klimatförändringen. Susan Solomons nuvarande forskningsarbete kring atmosfäriska och oceanografiska modeller, visar att de nivåer av koldioxid i atmosfären som väntas under detta sekel, oundvikligen kommer att leda till förändringar som varar i minst 1000 år, som utbredd torka i vissa regioner och höjningar av havsytan som dränker lågt liggande landområden.

2009-06-23

För mer information om Volvos Miljöpris och årets pristagare, kontakta professor Oliver Lindqvist, tel 031-772 28 62 eller professor Carl Folke, tel 0708-450102.

Volvos miljöpris – The Volvo Environment Prize – firar i år 20-års jubileum. Det är ett årligt pris som går till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter eller uppfinningar av betydelse inom miljöområdet. Priset delas ut av en oberoende stiftelse med en jury som består av internationellt erkända personer inom miljöområdet. Sedan priset delades ut första gången 1990 har det tilldelats 36 personer. Bland pristagarna finns många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset. Mer information om Volvos Miljöpris samt bilder på pristagaren finns på
www.environment-prize.com

Download