Pressrelease från AB Volvos styrelse

Volvos styrelse har idag beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om att höja taket för rörlig lön från 50% till 60% av den fasta lönen för de 250 högsta befattningshavarna i Volvokoncernen. Styrelsen drar också tillbaka förslaget om att utöka antalet aktier i det långsiktiga incitamentsprogrammet till dessa ledande befattningshavare.

Volvos styrelseordförande, Finn Johnsson, säger i en kommentar:

- Ledande befattningshavare i Volvo skall naturligtvis ha lönevillkor som är marknadsmässiga. Volvos ersättningskommitté har efter noggrann genomlysning konstaterat att villkoren skulle behöva ändras enligt det ursprungliga förslaget för att uppnå detta.

- Samtidigt har vi sett att det framlagda förslaget orsakat debatt, både externt och internt. Styrelsen har framför allt tagit till sig interna synpunkter från både ledande befattningshavare och andra anställda och vill inte lägga fram ett förslag som försvårar samarbetet inom koncernen i dessa exceptionella tider.

Styrelsen kommer därför att föreslå stämman den 1 april att fatta beslut om oförändrade program för rörlig lön, d.v.s en rörlig ersättning uppgående till högst 65% av den fasta ersättningen för den verkställande direktören och högst 50 % för övriga ledningspersoner.

Styrelsen kommer också att föreslå oförändrade villkor för det långsiktiga aktieincitamentsprogrammet d.v.s maximalt 40 000 aktier för VD och 10 000-20 000 för övriga ledningspersoner. Programmet föreslås gälla för endast 2009.

2009-03-04

För ytterligare information, vänligen kontakta AB Volvos styrelseordförande
Finn Johnsson via tel 031-66 11 81