Susan Solomon – en av världens ledande atmosfärforskare kommer till Sverige för att ta emot Volvos Miljöpris

Dr Susan Solomon är en av världens ledande atmosfärkemister och kommer till Sverige för att ta emot Volvos Miljöpris på 1,5 miljoner kr, den 5 november i Stockholm. Priset firar i år 20 år och har med åren blivit ett av vetenskapssamhällets mest respekterade miljöpris.

Ända sedan hon som 30-årig forskare ledde sin första expedition till Antarktis 1986, för att utforska ozonhålet, har Susan Solomon aktivt deltagit i forskning om hur jordens klimat och atmosfär reagerar på mänskliga aktiviteter. Hon var bland annat med och ledde FN:s klimatpanel, IPCC, vars uppmärksammade rapport för några år sedan bidrog till dagens globala intresse för klimatfrågorna. Nu senast har hon i en vetenskaplig artikel varnat för att klimatförändringen kan bli bestående under längre tid än man tidigare trott, upp till 1000 år, även om utsläppen minskar. Detta på grund av att oceanerna endast långsamt absorberar koldioxid.

Susan Solomon har bred erfarenhet av såväl atmosfärforskning som av arbetet med att skapa policys och avtal för att skydda ozonskiktet och motverka klimatförändring. Hennes insatser som forskare på plats i Antarktis var bidragande till det internationella avtalet för att skydda ozonskiktet i stratosfären, det s.k. Montreal-protokollet. Susan Solomon hävdar att det finns många lärdomar från det arbetet som skulle kunna användas under det kommande klimatmötet i Köpenhamn, COP 15, i december. Hon framhåller att möjligheterna är stora för att skapa ett fossilbränslesnålt samhälle och att internationella överenskommelser kan bli klara snabbare än vad många pessimistiska bedömare idag tror.

”Det är oerhört viktigt att ha korrekt vetenskaplig information när vi fattar beslut, säger Susan Solomon. Jag tycker att det är uppmuntrande hur människor idag världen över, tar till sig ökade kunskaper om klimatfrågan. Nu när vi vet hur långvarig vår påverkan blir, tror jag att människor och regeringar kommer att ta bättre beslut om hur mycket koldioxid vi kan släppa ut.”

Flera internationellt ledande forskare sitter i juryn för Volvos miljöpris. De säger i sin prismotivering bland annat följande:

”Dr Susan Solomon är en enastående atmosfärkemist och fysiker, vars pionjärinsatser och vetenskapliga insatser har haft mycket stort inflytande på avgörande miljöpolitiska handlingsprogram.”
Susan Solomon kommer under sitt besök i Sverige att delta i seminarier i Göteborg och Stockholm.

Dr Susan Solomon är Senior Scientist vid Chemical Sciences Division, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Boulder, Colorado, USA.

Högupplösta bilder på Susan Solomon liksom en film om hennes insatser (cirka 10 minuter) finns tillgängligt på webbplatsen för Volvos Miljöpris http://www.environment-prize.com/.

För mer information om Volvos miljöpris och årets pristagare, kontakta professor Oliver Lindqvist, tel. 031-772 28 62 eller Dr Helene Bergsten, vetenskaplig rådgivare till Volvos miljöpris, tel. 031-772 49 50.

För möjlighet att intervjua Susan Solomon, kontakta antingen Kajsa Claude, tel. 070 - 674 01 94 e-post kajsa.claude@westander.se  eller Claes Sjöberg, tel. 070-662 64 71 e-post claes@tomorrow.se

Volvos Miljöpris delas i år ut för 20:e gången. Det är ett årligt miljöpris som delas ut till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter eller uppfinningar inom miljö- och hållbarhetsområdet. Priset har finansierats av Volvo men delas ut av en oberoende stiftelse. Priset består av ett diplom, en glasskulptur och en prissumma om 1,5 miljoner svenska kronor. Sedan priset delades ut första gången har det tilldelats 36 personer. Bland pristagarna finns många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset.