Volvo Lastvagnar i Umeå presenterar framgångsrikt miljöarbete

Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå är snart en helt CO2-neutral fabrik. Detta genom att DME ersätter gasol och att energiförbrukningen minskas när en underjordisk isälv kyler produktionen. Samtidigt har stora miljösatsningar i måleriet resulterat i världens renaste och energieffektivaste måleri.
umea_142x88.jpg

I samband med Europaministermötet i Umeå 14-16 oktober presenterade Volvo Lastvagnar det framgångsrika miljöarbetet vid hyttfabriken i Umeå.  Företaget har under flera år satsat kraftfullt på att effektivisera energianvändningen och målet är att vara en koldioxidneutral fabrik med lokalt producerad energi inom ett par år. Energiförbrukningen har minskat med 30 procent per producerad hytt under de senaste tio åren, samtidigt som produktionsvolymerna ökat rekordartat.  

Umeås miljösatsningar följer Volvo Lastvagnars övergripande miljömålsättning, som bland annat innebär att alla större produktionsanläggningar ska vara C02-neutrala 2010.

”För oss är Umeå ett föredöme och en symbol för vårt miljöarbete. Fabriken har under flera år mycket framgångsrikt arbetat med miljöfrågorna, drivit fram innovativa lösningar och på ett konkret sätt visat att det gagnar både företaget och miljön”, säger Lars Mårtensson miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Halverad gasolförbrukning
Idag är 90 procent av energiförbrukningen förnyelsebar. Målet är 100 procent. Av de 106 GWh-energi som Umeåfabriken gjorde av med under 2008 var fortfarande 13 procent gasol, ändå har gasolförbrukningen halverats jämfört med år 2006. Gasolen till lackugnarna har ersatts med fjärrvärme och i dag är gasol det enda fossila bränsle som används.  Fjärrvärme har också ersatt olja i uppvärmningen och tillsammans har utsläppen av CO2 kunnat minskas med 8 000 ton per år. I dag återvinns energi i storleksordningen 80 GWh per år. Nu ska gasolen ersättas med DME producerad från biomassa. Det sker i ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet, Umeå Energi, Ö-vik Energi och Volvo Lastvagnar. 

 ”DME-projektet är ett bra exempel på hur forskning, näringsliv och samhälle jobbar tillsammans för att hitta lösningar som verkligen fungerar”, fortsätter Lars Mårtensson.

Kyla från isälv
Den mest spektakulära energibesparingen är kylningen i fabriken. I närheten av Umeälven och Volvo rinner en underjordisk isälv med en konstant, kall temperatur sommar som vinter. Det kalla vattnet från isälven pumpas i en två kilometer lång rörledning in i fabrikens eget ledningssystem. Vattnet används sedan i olika interna kylsystem och har ersatt många kylmaskiner med köldmedier som freon i hyttfabriken. Den största förbrukningen av kylvatten går till avfuktningen av den luft som tillförs i sprutboxarna i måleriet. Den första isälvskylan släpptes in i fabriken för ungefär ett år sedan och kyleffekten motsvarar 3 000 kilowatt.

Världens renaste måleri
Arbetet med miljömålen har också lett till energieffektiviseringar och miljömässiga förbättringar i fabrikens måleri. I flera olika omgångar har måleriet moderniserats och produktionen effektiviserats, därmed har förbrukningen av färg och lösningsmedel reducerats och utsläppen till luften minskat rejält. År 1988 var utsläppen av lösningsmedel i luften cirka 70 gram per kvadratmeter hyttyta. I dag ligger utsläppen under tio gram, vilket är en bra bit under EU:s gränsvärde på 55 gram per kvadratmeter.

”Nu är vi världens renaste måleri när det gäller utsläpp av lösningsmedel till luft och har ambitionen att vara så även i framtiden”, säger Anders Olausson platschef vid Volvo Lastvagnar, Umeå. ”Vi tänker arbeta vidare för att bli ännu bättre både när det gäller miljöpåverkande utsläpp och energiförbrukning. Vi ser att det vi gör är bra för miljön men också att det leder till bättre produktionsekonomi för oss”, avslutar han.

14 oktober 2009

För ytterligare information, kontakta: 
Thor Persson, Volvo Lastvagnar Umeå, tel +46 90 707320, e-mail
thor.persson@volvo.com
Jenny Björsne, Volvo Lastvagnar Corporate Communications, tel +46 31 66 45 23, e-mail jenny.bjorsne@volvo.com

Fakta Volvo Lastvagnar Umeå
Volvo Lastvagnar i Umeå producerar förarhytter till Volvos lastbilar, Volvo FH och Volvo FM.
Produktionsvolym 2008: 62 000 hytter
Antal anställda: 1 300
Max-kapacitet: 90 000 hytter i treskift
Total yta: 300 000 m²   
Uppvärmd yta: 163 000 m²
Energiförbrukning 2008, totalt: 106 GWh 

Fakta om isälvsprojketet
Projekt ”Isälvskyla” har genomförts av Volvo Lastvagnar i samarbete med Umeå kommuns vattenbolag, UMEVA. Projektet innebär en miljöförbättring och stora kostnadsbesparingar både i investeringar och drift.

Andra energibesparande åtgärder som genomförts i Umeå
Installation av energieffektiva elmotorer.
Frekvensstyrning av fläktar och pumpar.
Behovsstyrning av belysning i lokalerna.
Elanläggningen är optimerad för att minska förlusterna, reaktiv effekt, i elnätet.
Elenergin är lokalt producerad och förnyelsebar från vattenkraft i Umeälven.

Download