Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 14 april 2010 beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras till nästa år.
agm_142x88.jpg
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras till nästa år.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2009.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Leif Johansson, Anders Nyrén, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg samt Ying Yeh, och till ny ledamot valdes Hanne de Mora. Louis Schweitzer valdes till styrelseordförande.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes till samma nivå som under 2009 att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes SEK 1 500 000 och envar av övriga ledamöter SEK 500 000 med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 250 000 och övriga två ledamöter i revisionskommittén
SEK 125 000 var samt ledamöterna i ersättningskommittén SEK 75 000 var.

Till revisorer omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers för en period om fyra år. Arvode till revisorerna skall utgå efter räkning.

Till ledamöter i valberedningen valdes Thierry Moulonguet, representerande Renault S.A.S., Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

2010-04-14

 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB