Volvokoncernen det första kvartalet 2010

Under det första kvartalet 2010 uppgick Volvokoncernens försäljning till 58,6 miljarder kronor, vilket justerat för förändrade valutakurser var en ökning med 12% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 2,8 miljarder kronor jämfört med förlusten på 4,5 miljarder kronor det första kvartalet föregående år. Samtliga koncernens affärssegment var lönsamma. Rörelsemarginalen steg till 4,8% till följd av de åtgärder som genomförts för att sänka koncernens kostnader och som en effekt av högre kapacitetsutnyttjande och förbättrad produktivitet i det industriella systemet.

• Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 4% till 58,6 Mdr kr (56,1). Nettoomsättningen steg med 12% justerat för förändrade valutakurser

• Rörelseresultatet uppgick till 2.799 Mkr under det första kvartalet (-4.528) som ett resultat av en överlag sänkt kostnadsstruktur i kombination med förbättrad produktivitet och ökad kostnadstäckning i det industriella systemet

• Under det första kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 0,83 kronor (-2,09)

• Under det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen -2,7 Mdr kr (-15,7). Det negativa kassaflödet var en effekt av en säsongsmässigt normal ökning av rörelsekapitalet

• Avsevärd resultatförbättring inom Anläggningsmaskiner

”Med den gradvis förbättrade världsekonomin så ökar efterfrågan på koncernens produkter igen. Samtidigt har de åtgärder vi genomfört för att sänka kostnadsnivån gett bra resultat runt om i koncernen. Framgent kommer vi fokusera på att utnyttja den ökande försäljningsvolymen för att höja produktiviteten i koncernens alla verksamheter medan vi bibehåller strikt kostnadsfokus. Försäljnings- och administrationskostnaderna ska hållas nere, och vi är också fast beslutna att ytterligare öka effektiviteten i produktutvecklingen.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2010-04-23

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432