Världsledande forskare om biologisk mångfald och ekosystemtjänster får Volvos Miljöpris

Harold Mooney, professor vid Stanford University i Kalifornien, har utsetts till mottagare av Volvos Miljöpris år 2010. Han är en av världens ledande forskare kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster, ett område som idag får allt större uppmärksamhet världen över.
Professor Harold Mooney

Volvos Miljöpris är ett vetenskapligt pris som i år delas ut för 21:a gången. Årets pristagare har under många år varit ledande inom forskningsområdet biologisk mångfald och inte minst hur viktig denna är för funktionen av olika ekosystemtjänster. Det begreppet har fått stort genomslag under senare år, kanske framförallt genom det internationella forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment, där professor Harold Mooney haft en ledande roll.

Med ekosystemtjänster menas tjänster och varor som naturen tillhandahåller och som människan är direkt beroende av, som t ex syre, vedråvara, rent vatten och cirkulation av näringsämnen. Det kan också vara pollinerande insekter och mikroorganismers reningsfunktion. Ett exempel på detta är att en betydande del av den olja som släpptes ut i Mexikanska golfen efter haveriet vid BP:s oljeborrtorn, försvann från havet genom att den konsumerades av oljeätande mikroorganismer. Det är ett exempel på de reglerande funktioner som finns i ekosystemen. Andra exempel är skydd mot skadlig kosmisk strålning eller reglering av atmosfärens kemiska sammansättning genom organismerna i biosfären.

”Vi tar dessa funktioner för givna, säger Harold Mooney, men de är utsatta för ett ökat hot idag. Vatten förorenas, jordar försämras liksom biologiskt rika hav och skogsområden som utarmas. Därmed riskerar vi att ekosystemtjänsterna fungerar allt sämre.”

Han är dock optimistisk inför framtiden eftersom uppmärksamheten kring frågorna ökar över hela världen. Harold Mooney har varit mycket aktiv i bildandet av IPBES, Intergovernmental Sciency-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, som i likhet med FN:s klimatpanel IPCC kommer att arbeta med att skapa vetenskaplig konsensus och kommunicera med beslutsfattare.

Flera internationellt ledande forskare sitter i juryn för Volvos Miljöpris. De säger i sin prismotivering bland annat följande:
”Harold Mooney har genom sin forskning tydligt visat att biologisk mångfald är en nyckelfaktor i ekosystemens sätt att fungera. På det sättet har han har tydligt bidragit till ett perspektivskifte, från tidigare fokus på enskilda arters roll, till dagens forskning som bygger på ökad förståelse av ekosystemtjänsternas betydelse för människors välfärd.”

I en kommentar säger Harold Mooney:
”Jag känner mig väldigt hedrad. Volvos Miljöpris har utomordentligt högt anseende i vetenskapliga kretsar och jag ser fram emot att få komma till Sverige senare i höst för prisceremonin och möten med svenska forskarkollegor.”

Professor Harold Mooney kommer till Stockholm den 4 november för att ta emot Volvos Miljöpris.

2010-08-31

För mer information om Volvos Miljöpris och årets pristagare, kontakta professor Carl Folke, tel 0708-45 01 02, professor Lisa Sennerby Forsse, tel 070-312 40 44 eller Annelie Karlsson, koordinator vid Stiftelsen Volvos Miljöpris, tel 031- 772 49 61.

Harold A. Mooney är professor i Environmental Biology vid Stanford University i Kalifornien i USA samt senior fellow vid Institute for International Studies, även det vid Stanford. Hans vetenskapliga produktion omfattar 35 böcker, liksom artiklar i Science och Nature. Han är en av de mest vetenskapligt citerade forskarna inom ekologi och miljövetenskaper.

Volvos Miljöpris är ett årligt miljöpris som delas ut till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter eller uppfinningar inom miljö‐ och hållbarhetsområdet. Priset har finansierats av Volvo men delas ut av en oberoende stiftelse. Priset består av ett diplom, en glasskulptur och en prissumma om 1,5 miljoner svenska kronor. Sedan priset delades ut första gången har det tilldelats 37 personer. Bland pristagarna finns många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset.

För mer information besök webbplatsen för Volvos Miljöpris >>

Download