Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 14 april 2010 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av AB Volvos aktiebok som görs per den 8 april 2010, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till AB Volvo senast den 8 april 2010. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”AGM”, Box 7541, 103 98 Stockholm, eller på AB Volvos webbplats http://www.volvogroup.com/ eller http://www.volvokoncernen.se/.

AB Volvo avser inte att hålla någon presskonferens med anledning av stämman, men ledamöter av styrelsen kommer att stanna kvar en stund efter stämmans slut för att svara på frågor från medierna. Pressrummet kommer att finnas i anslutning till stämmolokalen.

Massmedier som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 27 alternativt 031-66 13 73.

Annonsen med kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!
AB Volvo

2010-03-11

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB