Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 6 april 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 11 april 2011.
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 11 april 2011. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 14 april 2011 genom Euroclear Sweden AB. 

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Leif Johansson, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Leif Johansson omvaldes för tiden till och med den 31 augusti 2011, då han kommer att lämna uppdraget som VD och koncernchef. Till ny ledamot valdes vidare Olof Persson för tiden från och med den 1 september 2011, då han tillträder som VD och koncernchef för Volvo. Louis Schweitzer omvaldes till styrelseordförande.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes SEK 1 800 000 och envar av övriga stämmovalda ledamöter SEK 600 000 med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 300 000 och övriga  ledamöter i revisionskommittén SEK 150 000 var samt ledamöterna i ersättningskommittén SEK 100 000 var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.
Årsstämman antog förslaget från Renault S.A. och Industrivärden gällande ett tillägg till AB Volvos bolagsordning som möjliggör frivillig konvertering av aktier av serie A till aktier av serie B.

Ändringen av bolagsordningen förutsatte bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av både aktier och röster vid stämman.

Vidare antog stämman styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för maximalt 300 ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2011 - 2013. Programmet består av tre årliga program där mätperioderna är respektive räkenskapsår. Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna investerar en del av sin lön i Volvoaktier och behåller dem samt kvarstår som anställda i Volvokoncernen under minst tre år efter att investeringen gjorts. Efter utgången av treårsperioden tilldelas deltagarna som huvudregel en matchningsaktie per investerad aktie och, om ROE (d.v.s. avkastning på eget kapital) för Volvokoncernen för respektive räkenskapsår uppgår till minst 10 procent, ett antal prestationsaktier. Maximal tilldelning uppgår till 7 aktier för koncernchefen, 6 aktier till övriga ledamöter av koncernledningen och 5 aktier till övriga deltagare i programmet för varje investerad aktie och sker vid en ROE om 25 procent.

2011-04-06

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031 66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 226 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB