Volvokoncernen – det andra kvartalet 2011

Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att öka som en effekt av att återhämtningen på koncernens mogna marknader håller i sig och en fortsatt god efterfrågan på tillväxtmarknaderna. Koncernens försäljning steg med 15% jämfört med det andra kvartalet 2010 och uppgick till 79 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 7,6 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 9,7%.

• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 15% till 79 Mdr kr jämfört med 69 Mdr kr föregående år. Nettoomsättningen steg med 29% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,6 Mdr kr under det andra kvartalet jämfört med 4,8 Mdr kr föregående år. Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 9,7% (6,9). Jämfört med det andra kvartalet 2010 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet negativt med cirka 1,7 miljarder kronor.
• Rörelseresultatet påverkades negativt av effekter från jordbävningen och tsunamin i Japan uppgående till totalt cirka 400 Mkr, varav 100 Mkr i lastbilsverksamheten och 300 Mkr i Anläggningsmaskiner.
• Högsta rörelseresultatet och rörelsemarginalen hittills för Volvokoncernen med en rörelsemarginal i lastbilsverksamheten på över 10%.
• Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 5,2 Mdr kr (8,5).
• Det andra kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,52 kronor (1,55).
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 21,3% på rullande tolv månader.

”Jag är övertygad om att koncernen framgent kommer att fortsätta sin positiva utveckling. Vårt intensiva arbete med att utveckla och lansera ett stort antal nya produkter som ska ut på marknaden de närmaste åren fortsätter. Vi har ett starkt nätverk av återförsäljare som arbetar nära tillsammans med kunderna – ett nätverk som vi nu investerar i för att stärka ytterligare. Men framför allt har koncernen en stor styrka i sina anställda, som arbetar hårt för att skapa värde för kunder och ägare och som det varit ett nöje att arbeta tillsammans med. Jag vill också tacka aktieägarna för att jag haft deras förtroende att få vara VD och koncernchef för Volvokoncernen de senaste 14 åren.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter .

2011-07-22

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432