Ofördelaktigt domstolsutslag i USA gällande Pentamotorer av årsmodell 2005

Volvo Powertrain AB och den amerikanska miljöskyddsmyndigheten US Environmental Protection Agency, EPA, har en tvist om huruvida 8 354 Volvo Penta-motorer av årsmodell 2005 omfattas av de utsläppskrav som framgår av det avtal som ingicks mellan parterna 1999. I fredags, den 13 april 2012, beslutade en amerikansk domstol, att beordra Volvo Powertrain AB att betala 72 006 337 USD i böter och räntor. Beslutet kommer att överklagas.
Domstolen konstaterar att Volvo Penta inte var part i den uppgörelse som ingicks 1999, men bedömer att kraven i uppgörelsen ändå skall tillämpas på Volvo Pentas motorer.  Volvos Powertrains uppfattning är att uppgörelsen endast omfattar  motorer som särskilt omnämns i uppgörelsen vilka är Volvo Powertrains motorer för vägfordon och Volvo Construction Equipments s k ”non-road engines”.
 
Volvokoncernen har redovisat tvisten som en eventualförpliktelse och har föjaktligen inte reserverat något belopp. Volvo kommer att analysera domslutet och överväga hur det skall tas upp och redovisas i samband med rapporten för det första kvartalet i år. Mer detaljerad information angående tvisten finns i not 24 i Volvokoncernens årsredovisning för 2011.

2012-04-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49