Volvokoncernens bolagsskatter 2011 gick till lönsamma tillväxtmarknader

Lönsamma tillväxtmarknader i Sydamerika och Asien kom att få merparten av de bolagsskatter som Volvokoncernen betalade under 2011. Det står klart sedan de totala skatteinbetalningarna för Volvokoncernen 2011 nu är klara. Totalt betalade koncernen drygt 5,2 miljarder kronor i bolagsskatt under 2011.

”Sett ur ett lönsamhetsperspektiv har vi en tudelad värld och för 2011 ledde det till att merparten av koncernens bolagsskatter betalades i de tillväxtländer där vi tillverkat och sålt produkter med god lönsamhet”, säger Volvos koncernchef Olof Persson. ”Från ett strikt ekonomiskt perspektiv är detta inte optimalt eftersom svenska bolagsskatter är klart lägre än dem som vi betalar i tillväxtländer som t ex Brasilien.”

I samband med Volvokoncernens Samhällsmarknadsdag som hölls i Stockholm den 22 februari, presenterade Volvokoncernen en sammanställning av de skatter som koncernen betalat direkt och indirekt i Sverige de senaste fem åren. Sammanställningen visade att koncernen bidragit med drygt 45 miljarder i skatter till den svenska statskassan under perioden 2007-2011. I det beloppet ingår sociala avgifter, löneskatter, avkastningsskatter, källskatt på svenska anställdas löner, energiskatter, fastighetsskatter, bolagsskatter samt skatt på aktieutdelning till svenska ägare.

Volvokoncernen och de länder där bolaget verkar är ömsesidigt beroende av varandra, något som också speglar koncernens skatteinbetalningar. För att betona detta har Volvokoncernen beslutat att årligen, i samband med koncernens Samhällsmarknadsdag, presentera en sammanställning över koncernens skattebetalningar.

”Det är inte världens enklaste att beskriva hur en multinationell koncern betalar skatter men från och med nu tänker vi göra ett försök att varje år belysa hur det ser ut”, konstaterar Olof Perssson. ”Skatter är ett av de många sätt som ett företag bidrar till det omgivande samhället och därför ser vi en poäng med att vara så öppna som möjligt kring våra skattebetalningar.”

När det gäller bolagsskatter har Volvokoncernen betalat totalt 1,1 miljarder i skatter i Sverige under perioden 2007-2011. Under 2011 betalades inga bolagsskatter i Sverige, dock betalades drygt 8,5 miljarder i övriga direkta och indirekta skatter i Sverige. 

För att multinationella bolags skattebetalningar skall fördelas mellan de länder de är verksamma i, och för att undvika att samma resultat beskattas två gånger, har OECD tagit fram riktlinjer för hur s k transferpriser skall användas. Volvo, liksom flertalet multinationella företag, följer dessa riktlinjer. Transferprismodellen innebär att Volvo fastställer vilken lönsamhetsnivå som skall gälla över tid för en viss marknad. Detta sker genom en jämförelse med lönsamheten hos bolag som utför samma funktioner som Volvos dotterbolag.

USA och en rad länder i Västeuropa tillämpar transferpriser. En konsekvens av modellen är att när lönsamheten är låg i länder som tillämpar transferprismodellen, ökar förlusterna i Sverige. När lönsamheten ökar blir effekten den omvända, då ökar lönsamheten och därmed skatteinbetalningarna i Sverige. Eftersom lönsamheten varit lägre i de länder som drabbades hårt av finanskrisen 2008-2009, som t ex USA, har detta inneburit att det uppstått förluster i Sverige vilket minskat skatteinbetalningar här.  
 
Ett antal länder, därbland många tillväxtländer i Sydamerika och Asien, tillämpar inte OECD:s riktlinjer och där är därför inte denna typ av transferprismodell möjlig. Detta faktum i kombination med att majoriteten av de produkter som säljs där också produceras där, leder till  hög lokal beskattning. 95 procent av koncernens totala försäljning sker på marknader utanför Sverige.

”I varje land där vi har verksamhet finns en skattemyndighet som vill ha sin del av kakan och som multinationellt bolag kan vi inte själva bestämma var och hur mycket vi skall betala i skatt, det avgörs av lagstiftningen i respektive land, av vilken typ av transferprismodell vi får använda oss av samt av hur god lönsamheten är på den individuella marknaden”, säger Olof Persson.

Under finanskrisen 2008-2009 gjorde koncernen stora förluster på en majoritet av de marknader där bolaget är verksamt, förluster som koncernen i enlighet med alla lagar och redovisningsregler kan använda sig av för att minska framtida skattebetalningar.Volvokoncernen har stora förlustavdrag kopplade till den svenska verksamheten som har utnyttjats och kommer att utnyttjas även i fortsättningen.

”Vi varken kan eller vill ge några prognoser men med tanke på hur vår lönsamhet ser ut på olika marknader och med tanke på våra möjligheter att använda transferpriser, kommer förlustavdragen i den svenska verksamheten troligen att innebära att det kommer att dröja ännu ett par år innan vi kommer att betala någon bolagsskatt i Sverige”, säger Olof Persson. ”Samtidigt skall man komma ihåg att bolagsskatten bara är en av många skatteintäkter som vi i egenskap av landets största företag bidrar med till den svenska statskassan. Vi kommer att fortsätta att årligen betala miljardbelopp i form av olika direkta och indirekta skatter i Sverige.”     

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.Download