Volvokoncernen anmäler Aktuellt-inslag till granskningsnämnden för Radio och TV

Volvokoncernen har beslutat anmäla ett inslag i SVT:s nyhetsprogram Aktuellt till Granskningsnämnden för Radio och TV. Inslaget, som sändes den 1 mars, handlar om Volvokoncernens skattebetalningar, och brister enligt Volvokoncernens uppfattning i saklighet. I påannonsen för inslaget påstås att Volvokoncernen infört ett ”nytt sinnrikt skattesystem” för att ”slippa bolagsskatt i Sverige”. ”Påannonsen ihop med det som sägs i inslaget syftar till att utmåla Volvokoncernen som skattesmitare. Bilden stämmer inte överens med verkligheten och det är för oss helt oacceptabelt”, säger Volvos presschef Mårten Wikforss.

Påannonsen för det aktuella inslaget låter antyda att Volvokoncernen utvecklat och infört ett eget och särskilt system för att slippa betala bolagsskatt i Sverige. Det påannonsen syftar på är det system med transferpriser som Volvokoncernen, precis som de flesta andra multinationella bolag, tillämpar och som tagits fram utifrån internationella riktlinjer fastslagna av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

I slutet av 90-talet införde flera länder så kallade transferpriser vid gränsöverskridande transaktioner inom multinationella koncerner. Bakgrunden var att enskilda länder ville försäkra sig om att bolag med verksamhet och försäljning i flera länder inte utnyttjade sin geografiska spridning för att undandra sig skattskyldighet i de olika länder där bolagen verkade. Volvo, liksom många andra multinationella företag, införde modellen med transferpriser. Modellen följer OECD:s riktlinjer och den transferprismodell som Volvo tillämpar är vanligt förekommande och har granskats och godkänts av Skatteverket i Sverige.

 

”Volvo har alltså inte på något sätt infört ett ’nytt sinnrikt skattesystem’ och syftet med transferprismodellerna är heller inte att undkomma skatt i Sverige”, säger Mårten Wikforss. ”Det här är första gången under mina tio år i koncernen som vi väljer att gå till granskningsnämnden. Någonstans går det en gräns och vi tycker faktiskt att den passerats i det här fallet.”

För de utländska bolag i Volvokoncernen som tillämpar transferprismodellen gäller att dessa endast tar en liten risk, och därför erhåller en liten men säker vinst, medan resterande resultat överförs till Sverige. Det innebär att en sammantagen förlust i de länderna leder till förlustavdrag och lägre bolagsskatt i Sverige. Under finanskrisen 2008-2009 gjorde Volvokoncernen stora förluster i dessa länder, och förlusten har använts och kommer att användas för att minska den svenska bolagsskatten. Omvänt innebär dock modellen också att bolagsskatten i Sverige ökar när det totalt sett blir vinst i de länder som tillämpar transferprismodellen.

Drygt 19 miljarder i bolagsskatt

Volvokoncernen har de senaste fem åren globalt betalat i snitt nästan 4 miljarder kronor i bolagsskatt per år (Källa: Volvokoncernens årsredovisningar 2007-2011). Totalt har Volvokoncernen betalat drygt 19 miljarder kronor i bolagsskatt under denna period (Källa: Volvokoncernens årsredovisningar 2007-2011), en skattesats på 35 procent (som jämförelse kan nämnas att bolagsskatten i Sverige är 26,3%). Av detta belopp har 1,1 miljarder betalats i Sverige och en större del i de länder som inte tillämpar transferprismodellen. Att en så liten del betalats i Sverige beror på att koncernens vinster i huvudsak genererats utanför Sverige och i länder som inte tillämpar OECD:s transferpriser, och på att koncernen använt de stora förlustavdrag som uppstod i samband med finanskrisen.

”När det finns förlustavdrag använder vi oss av dem i enlighet med alla lagar och regler, det är en självklar del av de system som finns för att utjämna konjunkturer och risker för bolag och något som bidrar till att trygga verksamhet och sysselsättning”, säger Mårten Wikforss.

Volvokoncernen har endast cirka 5 procent av sin totala försäljning i Sverige och resten utanför landet. Ett antal av de länder som Volvokoncernen verkar i har valt att inte tillämpa OECD:s transferprismodeller. Många av dessa är tillväxtmarknader i Sydamerika och Asien. Det innebär att varken förluster eller vinster i dessa länder påverkar bolagsskatten i Sverige, vinsterna kommer istället att skattas i de enskilda länderna. Under 2011 kom Volvokoncernen till följd av detta att betala 5,2 miljarder kronor i bolagsskatt utanför Sverige, varav merparten kom att gå till länder i Sydamerika och Asien.

”Om vi tillverkar produkter i fabrik i Brasilien med hjälp av brasilianska anställda och sedan säljer dem med vinst på den brasilianska marknaden, är det klart att de brasilianska skattemyndigheterna vill ha sin del av vinsterna”, säger Mårten Wikforss. ”Den brasilianska staten har samma behov av skatteintäkter som alla andra stater men från ett strikt företagsekonomiskt perspektiv är det ingen fördel för oss att skatta utanför Sverige eftersom bolagsskatten ofta är högre i andra länder än vad den är i Sverige.”

 

Cirka 45 miljarder i övriga skatter

Vad gäller skatteintäkter från näringslivet är bolagsskatten långt ifrån den mest betydelsefulla sett ur statskassans perspektiv. Bolagsskatterna svarar endast för cirka 7 procent av de totala skatteintäkterna från näringslivet medan skatter på arbete står för cirka 60 procent.(Källa: Skatteverket)

”Volvokoncernen bidrar årligen till den svenska statskassan med mellan 8 och 9 miljarder i direkta och indirekta skatteintäkter, de senaste fem åren har det blivit totalt cirka 45 miljarder”, säger Mårten Wikforss. ”Att mot den bakgrunden försöka ge en bild av att vi inte betalar någon skatt i Sverige är direkt upprörande.”

Både i samband med Volvokoncernens Samhällsmarknadsdag i Stockholm den 22 februari, och i ett pressmeddelande den 1 mars 2012, redovisade Volvo öppet koncernens olika skattebetalningar. Avsikten är att göra detsamma även kommande år.

Ytterligare information

Tidigare pressrelease angående Volvokoncernens skattebetalningar

Se presschef Mårten Wikforss svara på frågor om Volvokoncernens bolagsskatt

Bilaga

Volvokoncernens anmälan till Granskningsnämnden för Radio och TV

2012-03-22

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Dokument

Release Format PDF Size 135 KB
GenericFile Format PDF Size 102 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release