Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2013 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 april 2013.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 9 april 2013. Utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 12 april 2013 genom Euroclear Sweden AB. 

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2012.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes SEK 2 250 000 och envar av övriga stämmovalda ledamöter SEK 750 000 med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 300 000 och övriga ledamöter i revisionskommittén SEK 150 000 var samt att ordföranden i ersättningskommittén tillerkändes SEK 125 000 kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén SEK 100 000 var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman antog styrelsens förslag om en ändring i bolagsordningen gällande revisorernas mandat. Uppdraget som revisor skall nu gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Ändringen av bolagsordningen förutsatte bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av både aktier och röster vid stämman.

2013-04-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-323 72 29 alt 0765-53 72 29.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 26 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 215 KB