Volvokoncernen presenterar detaljer om de finansiella effekterna av strategiprogrammet

Vid Volvokoncernens kapitalmarknadsdag i Göteborg idag presenterar koncernchef Olof Persson detaljer för hur det tidigare fastlagda strategiprogrammet avses få en positiv påverkan om 3 procentenheter på koncernens rörelsemarginal vid utgången av 2015, motsvarande totalt 9 miljarder kronor baserat på en nettoomsättning om 300 miljarder kronor.

Enligt Olof Perssons presentation förväntas genomförandet av strategin ha en ackumulerad positiv påverkan på koncernens rörelseresultat om cirka 2 miljarder kronor vid utgången av 2013, cirka 6 miljarder kronor vid utgången av 2014 och cirka 9 miljarder kronor vid utgången av 2015, exklusive tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader om 5 miljarder kronor. I de angivna siffrorna ingår de tidigare kommunicerade årliga besparingarna om 4 miljarder kronor hänförliga till det koncernövergripande effektiviseringsprogrammet.

Presentationen är en uppföljning av arbetet med att genomföra strategin för perioden 2013-2015. Strategin presenterades vid bolagets kapitalmarknadsdag förra året och innehåller bland annat 20 mål för lastbilsverksamheten. För att nå de angivna målen har ett stort antal åtgärder identifierats och arbetet med att genomföra dessa pågår.

Vidare redogör Mikael Bratt, som är ansvarig för koncernens industrisystem för lastbilsproduktion, för alla de aktiviteter som pågår för att sänka både fasta och rörliga kostnader inom tillverkningen. Bland de åtgärder som genomförs märks en omstrukturering av det industriella systemet för lastbilstillverkning i Europa, en optimering av industristrukturen i Japan och en översyn av strukturen för reservdelslager runt om i världen.

Nya produkter
Vid kapitalmarknadsdagen presenteras också det nya och konkurrenskraftiga lastbilsprogram som koncernen lanserat under 2012 och 2013 och som är resultatet av den största produktförnyelsen i koncernens historia. Bland annat får deltagarna se hela den nya serien Volvolastbilar, hela den nya serien lastbilar från Renault Trucks och den nyligen lanserade serien tunga lastbilar för tillväxtmarknader, UD Quester. Deltagarna får också se en helt ny lastbil från koncernens indiska samriskbolag Eicher, som just i dagarna lanserat Pro Series, som omfattar en serie med elva helt nya produkter.

2013-12-04

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel 031 66 12 32

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 195 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 82 KB