Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2012

Under det fjärde kvartalet minskade Volvokoncernens nettoomsättning till 71,8 miljarder kronor (86,5) som ett resultat av lägre ekonomisk aktivitet på många av våra marknader och en fortsatt osäkerhet om den framtida utvecklingen som gör att våra kunder blir mer avvaktande. Dock har vi generellt bibehållit våra marknadspositioner med vissa regionala variationer. Rörelseresultatet minskade till 1.121 Mkr (6.955). För helåret 2012 uppgick Volvokoncernens nettoomsättning till 303,6 miljarder kronor (310,4) med ett rörelseresultat på 17,6 miljarder kronor (26,9) och en rörelsemarginal på 5,8% (8,7).

• Det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 17% till 71,8 miljarder kronor (86,5). Nettoomsättningen minskade med 12% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
• Rörelseresultatet det fjärde kvartalet var 1.121 Mkr (6.955) inklusive omstruktureringskostnader på 990 Mkr och en positiv påverkan om 254 Mkr hänförlig till avyttringen av Volvo Aero.
• Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 1,6% (8,0).
• Det fjärde kvartalet var resultatet per aktie före och efter utspädning 0,39 kronor (2,33).
• Det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,7 miljarder kronor (10,7) framför allt drivet av att lagret minskades med 5,4 miljarder kronor.
• Nettoskulden reducerades med 12 miljarder kronor och motsvarade 29% av eget kapital i industriverksamheten.
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 3,00 kronor per aktie (3,00).
• Volvokoncernen blir störst i världen inom tunga lastbilar genom allians med kinesiska Dongfeng Motor Group.

”På koncernnivå kommer det första kvartalet 2013 också att vara besvärligt som ett resultat av den låga orderingången på många marknader under det fjärde kvartalet 2012. Lönsamheten kommer också att påverkas av lågt kapacitetsutnyttjande och höga kostnadsnivåer i forskning och utveckling och kostnader förknippade med lanseringen av nya produkter. Vi räknar emellertid med att marknadsförhållandena förbättras successivt under 2013 i takt med att den ekonomiska tillväxten runt om i världen ökar.” Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter.

2013-02-06

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 201 252 8844