Volvokoncernen – det andra kvartalet 2013

Volvokoncernens försäljning återhämtade sig ordentligt under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet 2013 och uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 25%. Även lönsamheten förbättrades tack vare högre försäljningsvolymer och bättre kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Trots att vi var tvungna att öka vår garantireserv med 900 Mkr för produktkvaliteten på äldre lastbilar uppgick rörelseresultatet till 3,3 miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5% jämfört med 0,8% under det första kvartalet.

• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 25% till 72,8 miljarder kronor jämfört med det första kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet 2012 minskade omsättningen med 12% och med 4% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

• Rörelseresultatet det andra kvartalet var 3 262 Mkr jämfört med 482 Mkr det första kvartalet 2013 och 7 709 Mkr det andra kvartalet 2012. Jämfört med det andra kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan om 1 210 Mkr.

• Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 4,5% jämfört med 0,8% det första kvartalet 2013 och 9,3% det andra kvartalet 2012.

• Det andra kvartalet var resultatet per aktie 0,99 kronor jämfört med -0,15 kronor det första kvartalet 2013 och 2,41 kronor det andra kvartalet 2012.

• Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,1 miljarder kronor.

• Under kvartalet lanserade Renault Trucks en komplett ny serie lastbilar för distribution, anläggningsarbete och fjärrtransporter. Volvo Lastvagnar lanserade fyra nya lastbilsmodeller. Sammantaget är det den största produktförnyelsen i koncernens historia.

”Efter en svag inledning på året återhämtade sig koncernens försäljning och lönsamhet under det andra kvartalet 2013. Förnyelsen av koncernens lastbilserbjudande gick in i en ännu mer intensiv fas och under kvartalet presenterade vi en helt ny produktportfölj inom Renault Trucks samt en rad viktiga nya lastbilar för Volvo. Så här långt har lastbilarna mottagits mycket väl av kunder och återförsäljare, vilket är av största vikt då dessa nya lastbilar kommer att vara mycket betydelsefulla för koncernens försäljning och lönsamhet de kommande åren.” Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter 


Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91
John Hartwell, +1 201 252 8844