Volvokoncernen optimerar lastbilstillverkningen i Europa

Volvokoncernen har fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra förändringar av den europeiska industristrukturen för lastbilstillverkning. Syftet är att effektivisera tillverkningen och därmed stärka konkurrenskraften. Avsikten är bland annat att succesivt under de närmaste två åren flytta monteringen av hyttinredning från Umeå till Göteborg, att koncentrera tillverkningen av tunga lastbilar till en lina i Göteborg och att koncentrera monteringen av medeltunga lastbilar till Blainville. Inriktningsbeslutet medför personalneddragningar och verksamhetsförändringar. Åtgärden står för en mindre del av det tidigare kommunicerade koncernövergripande effektiviseringsprogrammets finansiella påverkan.

”Dagens europeiska industrisystem för lastbilar är bland annat resultatet av förvärv och nu avser vi att utnyttja de olika fabrikerna på ett optimalt sätt”, säger Olof Persson, Volvos koncernchef. ”På det här sättet skapar vi en mer effektiv lastbilstillverkning vilket förbättrar våra möjligheter att framgångsrikt konkurrera på världsmarknaderna”.

De anläggningar i det europeiska industrisystemet för lastbilstillverkning som berörs är Umeå och Göteborg i Sverige, Gent i Belgien och Blainville i Frankrike. 
Det nu fattade inriktningsbeslutet innebär att anläggningarna bildar ett gemensamt system, med en arbetsfördelning som gör att varje fabrik blir mer specialiserad och optimerad inom sitt respektive område. Genom att optimera tillverkningen kommer effektiviteten att öka och tillverkningskostnaden per lastbil att minska. Att minska tillverkningskostnaden är ett av de mål som ingår i koncernens nya lastbilsstrategi för perioden 2013-2015.

Flera förändringar

Det nu fattade inriktningsbeslutet innehåller flera förändringar:

  • Monteringen av hyttinredning i Umeå flyttas till Göteborg samtidigt som fabriken i Umeå ytterligare specialiseras inom sin huvudsakliga kärnverksamhet – plåtpressning, svetsning och målning av hytter.

  • Tillverkningen av tunga lastbilar i Göteborg koncentreras till en monteringslina från dagens två. Förändringen frigör utrymme vilket möjliggör ett bättre och mer effektivt tillverknings- och logistikflöde. Tillverkningskapaciteten för tunga lastbilar balanseras med fabriken i Gent, vars totala kapacitet därmed kommer att utnyttjas bättre.

  • Tillverkningen av medeltunga lastbilar koncentreras till en monteringslina i fabriken i Blainville, Frankrike, när monteringen flyttar från Gent till Blainville. Flytten bidrar till en förbättrad logistik i Gent samtidigt som tillverkningen av medeltunga lastbilar effektiviseras. I Blainville finns redan en monteringslina för medeltunga lastbilar, komplett med hyttillverkning och montering av hyttinredning för både Volvo och Renault Trucks. Genom denna förändring behöver inte längre hytter tillverkade i Blainville transporteras till Gent.
Personalpåverkan
Inriktningsbeslutet innefattar personalminskningar och verksamhetsförändringar och kommer att vara föremål för fackliga förhandlingar. Förändringen avses genomföras successivt under en tvåårsperiod och exakt antal anställda som till sist berörs, beror bland annat på framtida tillverkningsvolymer och resultatet av kommande förhandlingar. Vid de delar där tillverkningen avses flyttas arbetar idag sammanlagt cirka 900 personer, varav cirka drygt 700 i Sverige.

Optimeringen av den europeiska industristrukturen för lastbilstillverkning ingår i det tidigare kommunicerade koncernövergripande effektiviseringsprogrammet. Det koncernövergripande programmet omfattar åtgärder kopplade till genomförandet av de strategier som togs fram för koncernens lastbilsverksamhet och affärsområden under 2012 och som gäller för perioden 2013-2015.

Sammantaget beräknas det tidigare kommunicerade koncernövergripande programmet medföra omstruktureringskostnader på cirka 5 miljarder kronor. Huvuddelen av omstruktureringskostnaderna förväntas påverka rörelseresultatet under 2014.  Besparingarna beräknas till 4 miljarder årligen och ger gradvis resultat under 2014 för att uppnå full effekt vid slutet av 2015. Optimeringen av lastbilstillverkningen i Europa står för en mindre del av det koncernövergripande programmets finansiella påverkan. Volvokoncernen kommer att rapportera de kostnader som är hänförliga till effektiviseringsprogrammet i kommande kvartalsrapporter. 

20013-10-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, tel. +46 31 66 10 30.