Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 2 april 2014 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 7 april 2014.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 7 april 2014. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 10 april 2014 genom Euroclear Sweden AB. 

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg och Lars Westerberg. Till nya ledamöter valdes Matti Alahuhta, James W. Griffith och Kathryn V. Marinello. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 250 000 kronor och envar av övriga stämmovalda ledamöter 950 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 300 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 150 000 kronor var samt ordföranden i ersättningskommittén tillerkändes 125 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 100 000 kronor var.

Till revisor för en mandatperiod om fyra år omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman antog valberedningens förslag om en ändring i Instruktion för AB Volvos valberedning rörande utformningen av förslag till ny valberedning. Sådant förslag skall nu baseras på den ägarstatistik som Volvo erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i januari varje år, dock med möjlighet för valberedningen att i den mån det bedöms lämpligt och praktiskt möjligt beakta ägarförändringar som inträffar även därefter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Vidare antog stämman styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för maximalt 300 ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014 – 2016 baserat på samma principer som det program som antogs av stämman 2011, dock med viss justering av prestationsmålen. Programmet består av tre årliga program där mätperioderna är respektive räkenskapsår. Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna investerar en del av sin lön i Volvoaktier och behåller dem samt kvarstår som anställd inom Volvo under minst tre år efter investeringen. Efter utgången av treårsperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en matchningsaktie per investerad aktie och, om ROE (dvs. avkastning på eget kapital) för Volvokoncernen för respektive räkenskapsår uppgår till minst 10 procent för 2014, 11 procent för 2015 och 12 procent för 2016, ett antal prestationsaktier. Maximal tilldelning av prestationsaktier sker vid en ROE om 25 procent eller högre för 2014, 26 eller högre för 2015 och 27 procent eller högre för 2016. Maximalt antal prestationsaktier per investerad aktie uppgår till sju för verkställande direktören, sex för övriga medlemmar av koncernledningen samt fem för övriga deltagare i programmet. Tilldelning av matchningsaktier för ett årligt program förutsätter även att årsstämman för räkenskapsåret ifråga beslutar om utdelning till aktieägarna.

Stämman beslutade vidare bifalla styrelsens förslag om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i det aktiebaserade incitamentsprogrammet, i syfte att uppfylla AB Volvos åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för programmet, uppgående till högst så många egna B-aktier som ägs av AB Volvo vid respektive tilldelningstidpunkt.

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 031- 323 72 29
Download