Volvo emitterar hybridobligation

AB Volvo har emitterat en hybridobligation på 1,5 miljarder euro genom sitt helägda dotterföretag Volvo Treasury AB. Upplåningen har gjorts i syfte att ytterligare stärka Volvokoncernens balansräkning samt för att förlänga förfallostrukturen på skuldportföljen. Slutförandet av emissionen beräknas ske den 10 december, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls. Hybridobligationen kommer att redovisas som ett lån och vara efterställd övriga idag utestående finansiellaskulder. Kreditvärderingsinstituten Moody’s och S&P kommer att behandla 50% av hybridobligationen som eget kapital i sin kreditanalys.

Hybridobligationen förväntas få kreditbetyget Ba1 av Moody’s och BB+ av S&P vilket är två steg under AB Volvo’s kreditbetyg. Obligation emitteras i två delar:

  1. 0,9 miljarder euro med en första inlösenmöjlighet efter 5,5 år och en löptid på 60,5 år samt en initial kupongränta på 4,20 %.
  2. 0,6 miljarder euro med en första inlösenmöjlighet efter 8,25 år och en löptid på 63,25 år samt en initial kupongränta på 4,85 %.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel. 0765 53 10 20.

Detta pressmeddelande, som enbart syftar till att lämna information, utgör inte och ska inte tolkas som ett värdepapperserbjudande i någon jurisdiktion, inklusive i USA, Japan, Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Sverige eller Storbritannien. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med US Securities Act från 1933, i dess vid var tid gällande lydelse. De får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registrerats eller ett undantag från registrering gäller. Inget erbjudande avseende dessa värdepapper har lämnats eller kommer att lämnas i USA eller någon annanstans.