Volvokoncernen – det fjärde kvartalet 2013

Volvokoncernens fjärde kvartal präglades av en hög aktivitetsnivå med flera produktintroduktioner. Vi har gått in i 2014 med en ny produktportfölj som kommer stärka koncernens konkurrenskraft. Under 2013 satte extra kostnader relaterade till produktförnyelsen press på koncernens lönsamhet, och så var också fallet under det fjärde kvartalet. Under det fjärde kvartalet steg koncernens nettoomsättning med 8% jämfört med året före och uppgick till 76,6 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 4,0%, justerat för omstruktureringskostnader och nedskrivningen av Volvo Rents. Det säsongsmässigt goda operativa kassaflödet på 10,3 miljarder kronor i vår industriverksamhet bidrog till att vår finansiella ställning stärktes.

• Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 8% till 76.6 miljarder kronor (70,8). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg den med 13%.

• Rörelseresultatet det fjärde kvartalet uppgick till 3 077 Mkr (2 190) exklusive omstruktureringskostnader på 581 Mkr (990) och en nedskrivning av Volvo Rents med 1 500 Mkr. Inklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningen uppgick rörelseresultatet till 996 Mkr (1 200). Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om 1 007 Mkr.

• Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 4,0% (3,1) exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningen av Volvo Rents. Inklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningen uppgick rörelsemarginalen till 1,3% (1,7).

• Det fjärde kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning 0,24 kronor (0,40).

• Det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 10,3 miljarder kronor (4,7), vilket bidrog till att den finansiella nettoskulden minskade till 29,0% av eget kapital.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie (3,00).

• Strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 4 400 personer planeras, inklusive tidigare meddelad personalminskning om 2 000 konsulter och anställda, varav den övervägande delen kommer genomföras 2014.

”Det år vi har lämnat bakom oss präglades av omfattande produktintroduktioner med tillhörande hårt arbete i alla delar av koncernen och förhöjd kostnadsnivå. Även om vi fortfarande har ett par kvartal kvar innan vi är helt igenom koncernens största produktförnyelse någonsin, så kommer innevarande år att karaktäriseras av effektiviseringar, inklusive neddragningar av aktiviteter och kostnader samt personalminskningar. Detta kommer spela en viktig roll i arbetet med nå koncernens strategiska och finansiella mål,” säger Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91
John Hartwell, +1 201 252 8844