Volvokoncernen – det andra kvartalet 2014

När vi summerar marknadsutvecklingen under andra kvartalet och börjar med lastbilsverksamheten kan vi konstatera att vår verksamhet i Nordamerika och Japan haft en positiv utveckling vad gäller marknadsandelar, volymer och kapacitetsutnyttjande. Efter det svaga första kvartalet återhämtade sig den europeiska marknaden successivt under det andra kvartalet, men förbättringen kom igång något senare än vad vi räknat med. Under kvartalet utvecklades den brasilianska marknaden som vi förväntat oss med en minskad orderingång och försäljning. När det gäller Anläggningsmaskiner har det andra kvartalet präglats av en betydande inbromsning på den kinesiska marknaden.

• Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 72,6 miljarder kronor (72,8). Nettoomsättningen minskade med 1% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
• Rörelseresultatet det andra kvartalet uppgick till 4 325 Mkr (3 279) exklusive omstruktureringskostnader på 762 Mkr (16). Rörelseresultatet innehåller en positiv effekt på totalt 1 041 Mkr från en realisationsvinst från försäljningen av kommersiella fastigheter och upplösningen av en reservering för Volvo Rents. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan uppgående till 176 Mkr.
• Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 6,0% (4,5) exklusive omstruktureringskostnader och 4,9% (4,5) inklusive omstruktureringskostnader.
• Det andra kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning 1,22 kronor (0,99).
• Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten 4,0 miljarder kronor (4,1).

”I och med att vi lagt det andra kvartalet bakom oss har vi kommit halvvägs in i det strategiprogram som löper fram till slutet av 2015 och som ska höja Volvokoncernens lönsamhet. Programmet fortskrider planenligt och vi börjar se positiva effekter av alla de beslut vi fattade under 2012 och 2013. Vi ligger något före plan när det gäller vår ambition att öka bruttovinstmarginalen genom förbättrad prisrealisering på våra lastbilar medan vi kommer att öka fokus på att sänka våra omkostnader”, säger Olof Persson, VD och koncernchef.

För en svensk PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q2 2014 PDF

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30 

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844