Volvokoncernen åläggs vite av amerikansk domstol i utsläppstvist

En federal appellationsdomstol i USA har fastställt att Volvokoncernen ska betala vite jämte ränta på sammanlagt cirka 508 MSEK till följd av en tvist mellan Volvokoncernen och den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) beträffande utsläppskravens tillämpning på dieselmotorer. Appellationsdomstolen fastställde en tidigare dom om att motorer tillverkade av Volvo Penta under 2005 stred mot ett förlikningsavtal. Detta förväntas påverka koncernens rörelseresultat negativt med cirka 440 MSEK under det tredje kvartalet 2014 inom segmentet koncernfunktioner och övrigt.
Volvokoncernen hade tidigare redovisat cirka 68 MSEK som avsättning och cirka 422 MSEK som eventualförpliktelse.

2012 ålades Volvokoncernen av amerikansk domstol att betala vite jämte ränta för motorer som Volvo hävdar inte omfattades av avtalet. Volvo överklagade på flera grunder. Appellationsdomstolens dom avkunnades den 18 juli 2014. Domen kommer nu att gås igenom i detalj och Volvo skall överväga om domen skall överklagas.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-537229.

Download

PDF(Eng) of press release Format PDF Size 264 KB
PDF (Swe) of pressrelease Format PDF Size 17 KB