Avsättning för förväntade kreditförluster för Volvo CE i Kina

Volvo Construction Equipments rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2014 kommer att påverkas negativt med cirka 650 Mkr i form av en avsättning för förväntade kreditförluster i Kina. Avsättningen kommer att ha begränsad påverkan på Volvokoncernens kassaflöde och finansiella nettoskuld i det fjärde kvartalet 2014.
Till följd av en längre tids vikande efterfrågan, lågt kapacitetsutnyttjande av maskiner och lägre råvarupriser har lönsamheten för kunder och återförsäljare inom primärt den kinesiska gruvindustrin försämrats och deras finansiella ställning försvagats. Risken för framtida kreditförluster har följaktligen ökat och till följd av detta gör Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en avsättning på 650 Mkr i det fjärde kvartalet 2014. Nuvarande nivå på avsättning för förväntade kreditförluster baseras på koncernens i dagsläget bästa bedömning.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 74 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 259 KB