Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2014

Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet följde i stort samma riktning som under det andra kvartalet, med bra tillväxt i Nordamerika och Japan och en fortsatt svag utveckling i tillväxtmarknaderna i Sydamerika och Asien. Volvokoncernen ökade lönsamheten jämfört med förra året tack vare genomförda förbättringsåtgärder och att koncernen till viss del lyckats dämpa de negativa faktorer som påverkar vissa marknader.

• Det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 67,2 miljarder kronor (64,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter var omsättningen på samma nivå som föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 2.908 Mkr (2.502) exklusive omstrukturerings-kostnader på 659 Mkr (104). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 485 Mkr. Det tredje kvartalet påverkades negativt med 422 Mkr relaterat till en avsättning för en rättstvist i USA.

• Rörelsemarginalen var 4,3% (3,9) exklusive omstruktureringskostnader och 3,3% (3,7) inklusive omstruktureringskostnader.

• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,74 kronor (0,68).

• Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 0,9 miljarder kronor (-5,3).

• Ökad ambition i åtgärderna för att sänka de strukturella kostnaderna och högre förväntade omstruktureringskostnader i det strategiska programmet 2013-2015.

”Aktiviteterna i vårt strategiska program 2013-2015 genomförs enligt plan. Vi har identifierat fler möjligheter att minska våra strukturella kostnader, och därför ökar vi omfattningen av vårt strategiska program med följande åtgärder: genomföra ytterligare kostnadssänkande åtgärder i Volvo CE, omorganisera Group Trucks Sales för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna samt se över vad som är kärnverksamhet och icke-kärnverksamhet i vår IT-verksamhet”, säger Olof Persson, VD och koncernchef.

För en svensk PDF-version av rapporten: Volvokoncernen Q3 2014 PDF

För att ladda ner en bild ifrån rapporten - klicka här

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00 En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00.

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844