Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 1 april 2015 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 7 april 2015.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 7 april 2015. Utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 10 april 2015 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, James W. Griffith, Kathryn V. Marinello, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg och Lars Westerberg. Till nya ledamöter valdes Martina Merz och Eckhard Cordes. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter kvarstår oförändrade, innebärande att styrelsens ordförande tillerkändes 3 250 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 950 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 300 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 150 000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 125 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 100 000 kronor var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, tel.031-323 7229  eller 0765-53 72 29.

Download