Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 6 april 2016 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 april 2016.
AB Volvo
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 april 2016. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 13 april 2016 genom Euroclear Sweden AB.
Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt vd beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Carl-Henric Svanberg och Lars Westerberg. Till nya ledamöter valdes Martin Lundstedt, Håkan Samuelsson och Helena Stjernholm. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter kvarstår oförändrade, innebärande att styrelsens ordförande tillerkändes 3 250 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 950 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 300 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 150 000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 125 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 100 000 kronor var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Bengt Kjell, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Pär Boman, representerande Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Stämman antog även valberedningens förslag om ändring av Instruktion för AB Volvos valberedning. Ändringarna innebär viss modernisering och uppdatering samt anpassning till ändringar i Svensk Kod för Bolagsstyrning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, tel.031-323 7229  eller 0765-53 72 29.

Download

PDF(SWE) of press release Format PDF Size 88 KB
PDF (ENG) of press release Format PDF Size 274 KB