Volvokoncernen – det första kvartalet 2016

Under det första kvartalet hölls lönsamheten uppe tack vare en lägre kostnadsbas och fokus på följsamhet mot svängningar i efterfrågan. Detta trots något lägre intäkter. Försäljningen var 71,7 miljarder, en minskning med 4% varav hälften beror på valutaeffekter. Rörelseresultatet blev 5,3 miljarder vilket ger en rörelsemarginal på 7,5%.
Interim Report

• Under Q1 2016 minskade nettoomsättningen med 4% till 71,7 miljarder kronor (74,8). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter sjönk omsättningen med 2%.

• Rörelseresultatet uppgick till 5.344 Mkr jämfört med 7.066 Mkr exklusive omstrukturerings-kostnader på 229 Mkr under Q1 2015.

• Rörelseresultatet under Q1 2016 innehåller en reavinst på 885 Mkr från försäljningen av den externa IT-verksamheten medan rörelseresultatet under Q1 2015 innehöll en reavinst på 2.471 Mkr från försäljningen av aktier i Eicher Motors Limited.

• Justerat för reavinster och omstrukturerings-kostnader (under 2015) uppgick rörelseresultatet till 4.459 Mkr (4.595), motsvarande en rörelsemarginal på 6,2% (6,1).

• Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om 417 Mkr på rörelseresultatet.

• Det operativa kassaflödet i industriverk-samheten var -10,4 miljarder kronor (-1,7).

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Delårsrapporter på www.volvokoncernen.se

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
AnnaSikström 031-66 13 36
Anders Christensson 031-66 11 91

Download

q1_2016_sve.pdf Format PDF Size 728 KB
q1_2016_eng.pdf Format PDF Size 729 KB