Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2017 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 6 april 2017.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 6 april 2017. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 11 april 2017 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt vd beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Håkan Samuelsson, Helena Stjernholm, Carl-Henric Svanberg och Lars Westerberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 400 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 000 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 350 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 160 000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 140 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 105 000 kronor var. Ordföranden i den nya Volvo CE-kommittén tillerkändes 175 000 kronor och övriga ledamöter i Volvo CE-kommittén 150 000 kronor var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Bengt Kjell, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Pär Boman, representerande Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Stämman antog även valberedningens förslag om ändring av Instruktion för AB Volvos valberedning. Ändringen innebär en anpassning till de nya regler om revisorer och revision som trätt ikraft under 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

4 april 2017


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal,

tel.031-323 7229  eller 0765-53 72 29. 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

LADDA NER