Nya finansiella mål för Volvokoncernen

Styrelsen i AB Volvo har i sin årliga översyn beslutat att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen.
Nya finansiella mål för Volvokoncernen

Finansiella mål

  • Koncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.

  • Financial Services mål är oförändrat om en avkastning på eget kapital på 12-15% med en soliditet överstigande 8%.

  • Industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon finansiell nettoskuldsättning exklusive pensionsskulder.

Motivering
Volvokoncernen har de senaste åren genomgått en omfattande omstruktureringsprocess för att sänka de strukturella kostnaderna och öka effektiviteten och befinner sig nu i en fas med fokus på organisk tillväxt och ökad lönsamhet genom ständiga förbättringar och innovation. Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen. Målet stämmer också bättre överens med hur koncernen och dess affärsområden idag utmanas och utvärderas internt. Styrelsen har därför beslutat att införa ett rörelsemarginalmål på över 10% över en konjunkturcykel.

En skuldfri balansräkning i industrirörelsen möjliggör för Volvokoncernen att bättre hantera konjunkturcyklerna i en kapitalintensiv bransch och att säkerställa konkurrenskraftiga upplåningskostnader för Financial Services.

De nya finansiella målen gäller från och med den 31 augusti 2017.

2017-08-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations: Henry Sténson tel. 0765-53 72 29.
Investor Relations: Christer Johansson tel. 0739-02 25 22

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 17.50 CEST.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se

LADDA NER

Release Format PDF Size 207 KB